Přeskočit na obsah

Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji

Dotace na podporu činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, bude zabezpečena podpora naplňování cílů Koncepce, podpora rozvoje práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 17. 1. 2024 do 16. 2. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • O podporu mohou žádat neziskové nestátní organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, dům dětí a mládeže), které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží.
 • Právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení – dům dětí a mládeže (středisko volného času) se sídlem v Olomouckém kraji, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Podpora naplňování cílů strategie,
 • b) podpora rozvoje nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase,
 • c) podpora rozvoje práce s mládeží, neformálního a zájmového vzdělávání na krajské úrovni,
 • d) podpora rozvoje kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,
 • e) podpora rozvoje nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých nestátních neziskových organizací, tak určených pro neorganizované děti a mládež,
 • f) zvyšování odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží,
 • g) podpora rozvoje dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
 • h) podpora výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,
 • i) podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže,
 • j) podpora poskytování informací pro mládež,
 • k) podpora realizace projektů na krajské, regionální i místní úrovni organizací pracujících s dětmi a mládeží, které naplňují cíle strategie.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 1 700 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost o dotaci.
 • Projekt musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje. Pokud se jeho realizace vztahuje mimo územní obvod Olomouckého kraje, musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném zájmu pro územní obvod Olomouckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru