Přeskočit na obsah

Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji

Dotace na podporu činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, bude zabezpečena podpora naplňování cílů Koncepce, podpora rozvoje práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 17. 1. 2022 do 18. 2. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak. 

Příjemci podpory:

 • O podporu mohou žádat neziskové nestátní organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, dům dětí a mládeže), které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží.
 • Právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení – dům dětí a mládeže (středisko volného času) se sídlem v Olomouckém kraji, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod. (např. akce spojené s pobytem v přírodě, pravidelná činnost zájmových útvarů – kroužků se zaměřením na pohyb, pobyt v přírodě, zdravé stravování);
 • b) podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;
 • c) podpora práce s talentovanými a nadanými dětmi a mládeží;
 • d) podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 1 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost o dotaci.
 • Projekt musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje. Pokud se jeho realizace vztahuje mimo územní obvod Olomouckého kraje, musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném zájmu pro územní obvod Olomouckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru