Přeskočit na obsah

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje

Cílem dotačního programu je podpora výstavby nových a rekonstrukce stávajících sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji, z usnesení Komise pro mládež a sport a z Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 17. 1. 2022 do 4. 2. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje.
  • Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční podpora určená na financování investičních akcí, kofinancovaných z Národní sportovní agentury, v oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, včetně rehabilitačních a regeneračních zařízení nebo rehabilitačních a regeneračních zařízení s ubytovací kapacitou pro vrcholové sportovce, zaměřená na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 1 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 200 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci musí činit 20 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce, nejvýše však 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru