Přeskočit na obsah

Program „Péče o děti a dorost“ a program „Prevence kriminality“

Dotace na prevenci úrazů v dorostovém věku, prevenci násilí a podporu bezpečnosti pro děti, na systémovou podporu správné výživy dětí 0 — 3 roky a prevenci rizikového chování se zaměřením na kyberšikanu mohou získat NNO, příspěvkové organizace, města, obce a organizace jimi založené, ústavy a další.

Příjem žádostí:

 • Do 17.10.2014.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace. 
  • Spolky transformované z občanských sdružení.
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Nadace a nadační fondy.
  • Účelová zařízení církví.
 • Příspěvkové organizace v rámci zdravotnictví.
 • Orgány samosprávy s výjimkou krajských úřadů (tj. města a obce) a organizace v působnosti územních orgánů (organizace v působnosti krajských, městských a obecních úřadů).
 • Ostatní nestátní organizace, tzn.dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. i další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.
 • Organizace v působnosti jiných resortů než MZ.
 • Ústavy vznikající dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného od 1.1.2014.

 Typy podporovaných projektů:

 • Program „Péče o děti a dorost“. 
  • Prevence úrazů v dorostovém věku. 
   • Prevence úrazů mladistvých při sportu, na ulici nebo silnici, aktivitách v domácnosti a podobně. Podstatnou část projektu bude tvořit vlastní aktivita mladistvých na vytvoření modelu prevence úrazů.
  • Prevence násilí a podpora bezpečnosti pro děti. 
   •  Vybavení dětí a mládeže  potřebnými sociálními dovednostmi, které jim umožní řešit problémy prosociálním a nenásilným způsobem.
  • Systémová podpora správné výživy dětí ve věku 0 — 3 roky. 
   • Podpora kojení a racionální výživy, která je v raném věku základem pro optimální růst, zdraví i psychosociální vývoj dítěte.
 • Program prevence kriminality. 
  • Prevence rizikového chování se zaměřením na kyberšikanu. 
   •  Aktivity zabývající se prevencí rizikových projevů chování u školní mládeže a tvorbu efektivního plánu prevence.

Forma a výše podpory:

 • Dotace maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt.

Specifika a omezení:

 • Jedna organizace může předložit i více projektů.
 • Projekty musí mít podstatnou část projektu tvořenou vlastními aktivitami dětí a mládeže.
 • Projekty musí mít prokazatelně pozitivní vliv na cílovou skupinu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru