Přeskočit na obsah

Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji

Dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v Plzeňském kraji v roce 2021.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. 4. 2021, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem dotace může být pouze subjekt, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy uznatelných nákladů:

 • OBLAST A: NEINVESTIČNÍ
 • Dotaci je možné poskytnout pouze na základní činnosti sociálních služeb, které jsou v souladu se „Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 — 2021“ (SPRSS) a „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2021“ (APRSS) a jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2021 – v části (tabulce) Základní síť sociálních služeb v Plzeňském kraji — Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2021 (Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020, jehož platnost byla prodloužena o rok).
 • OBLAST B: INVESTIČNÍ
 • Dotaci v rámci této oblasti dotačního titulu je možné čerpat na výdaje na rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí poskytování sociálních služeb; pořízení vybavení; pořízení automobilů – tj. na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, kterým se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci do výše 200 000 Kč schvaluje dle § 59 odst. 2 písm. a) Rada Plzeňského kraje,
 • dotaci ve výši nad 200 000 Kč schvaluje dle § 36 písm. c) nebo d) Zastupitelstvo Plzeňského kraje.
 • OBLAST A: NEINVESTIČNÍ — Pro výpočet „Maximální možné výše dotace“ v rámci této oblasti dotačního titulu se vychází z údajů o kapacitách resp. počtech pracovníků (úvazků), které byly zhodnoceny a na základě kterých byla vypočtena dotace v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2021 – Plzeňský kraj“.
 • OBLAST B: INVESTIČNÍ — dotaci lze žádat a bude poskytnuta do maximální výše 300 000 Kč a 80% celkových nákladů na pořízení majetku.

Specifika a omezení:

 • Dotační tituly musí korespondovat s prioritami, opatřeními a aktivitami Programu rozvoje Plzeňského kraje a s dalšími schválenými programy. Základním dokumentem je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Plzeňského kraje

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru