Přeskočit na obsah

Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy

Dotace na podporu kulturních a společenských aktivit nestátních neziskových organizací národnostních menšin na území hl. m. Prahy (včetně Domu národnostních menšin o.p.s.), zaměřených zejména na prezentaci národnostně menšinových kultur.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 11. do 24. 11. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • O Dotaci mohou žádat níže uvedené subjekty, které jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky, mají sídlo na území hl. m. Prahy a jsou zaměřené na uchování a rozvoj národnostní identity, na rozvoj komunikace a dialogu mezi národnostními minoritami a majoritou v hlavním městě Praze, a to:
  • a) právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy,
  • b) církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření I. — „Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin“.
 • Opatření II. — „Publikační činnost, audio/video nahrávky související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze“.
 • Opatření III. — „Kontinuální činnost v oblasti prezentace kultury národnostních menšin v hl. m. Praze“

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2023. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 8 milionů Kč.
 • Opatření I.
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Žádosti do výše 80 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jednu Žádost činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele činí 400 000 Kč.
 • Opatření II.
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Žádosti do výše 80 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jednu Žádost činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele činí 250 000 Kč.
 • Opatření III.
  • Maximální podíl HMP na způsobilých nákladech Žádosti do výše 80 %.
  • Minimální požadovaná částka způsobilých nákladů na jednu Žádost činí 100 000 Kč.
  • Maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele činí 1 800 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Publikační činnost nesmí mít charakter reklamních akcí.
 • Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel bude realizovat ve prospěch HMP nebo pro osoby s trvalým pobytem v hlavním městě Praze.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru