Přeskočit na obsah

ROP Jihozápad — oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací

Dotace na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci místních komunikací pro napojení nových rozvojových ploch, pro zvýšení bezpečnosti dopravy nebo pro zlepšení dostupnosti částí obce mohou získat obce, jejich organizace a dobrovolné svazky obcí. Celková alokace finančních prostředků v rámci třicáté páté výzvy činí 115 mil. Kč. 

Příjem žádostí:

 • Od 20. 11. 2014 do 22. 12. 2014 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
 • Dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dalších zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace místních komunikací pro napojení nových rozvojových ploch.
 • Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zvýšení bezpečnosti dopravy.
 • Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zlepšení dostupnosti částí obcí.
 • Výstavba místních komunikací vyvolaná modernizací silniční sítě.

Forma a výše podpory:

 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt činí 500 000,- Kč.
 • Pro obce do 500 obyvatel činí minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 5 000 000,- Kč.
 • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt není stanovena.
 • Dotace bude poskytována do výše 95% z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Výstupem projektů budou nové popř. rekonstruované místní komunikace, v rámci nichž bude možné realizovat také bodové závady (např křižovatky, přejezdy, mosty). Bodové závady však nebudou v rámci této výzvy posuzovány samostatně ale jako součást místní komunikace.
 • V rámci této výzvy nebudou podporovány projekty neinvestičního charakteru, tj. prostá oprava a běžná a souvislá údržba místních komunikací.
 • Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu je 31. 8. 2015.
 • Žádost musí být doručena osobně v zapečetěné obálce na příslušný územní odbor.
 • Místem realizace projektu musí být Jihočeský nebo Plzeňský kraj.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru