Přeskočit na obsah

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického kraje

Dotaci na výstavbu a rekonstrukci (stavební úpravy) stavební a technologické části staveb čistíren odpadních vod,  kanalizací a souvisejících objektů a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • Obce s  100 — 2000 obyvateli nebo i větší, pokud se akce týká jejich místních částí (sídla) s méně než 2000 obyvateli a celkový počet obyvatel obce je menší než 5000.
 • Předmětem žádosti musí být zajištěno:
  • u zásobování pitnou vodou nové napojení nejméně 50 obyvatel, u rekonstrukcí (oprav) musí být řešeno nejméně 50 obyvatel,
  • u čištění odpadních vod nové napojení nejméně 100 obyvatel, u rekonstrukcí (oprav) musí být řešeno nejméně 100 obyvatel.
 • Svazek obcí zajišťující akci pro obyvatele v počtu 100 — 2000 pouze v případě, že svazky obcí dlouhodobě (min. již 3 roky fungující svazky) zajišťují činnost obcí.
 • Předmětem žádosti musí být zajištěno:
  • u zásobování pitnou vodou nové napojení nejméně 50 obyvatel, u rekonstrukcí (oprav) musí být řešeno nejméně 50 obyvatel,
  • u čištění odpadních vod nové napojení nejméně 100 obyvatel, u rekonstrukcí (oprav) musí být řešeno nejméně 100 obyvatel; u budování soustavy domovních čistíren odpadních vod dle podmínek Národního programu Životní prostředí musí být řešeno napojení nejméně 50 trvale žijících obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • A. Čištění odpadních vod — výstavba a rekonstrukce (stavební úpravy) stavební a technologické části staveb čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), kanalizací a souvisejících objektů, soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO pro budovy využívané k rodinnému bydlení a budovy ve vlastnictví obce dle podmínek Národního programu Životní prostředí. Dotaci lze poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování.
 • B. Zásobování pitnou vodou — výstavba a rekonstrukce (stavební úpravy) stavební a technologické části staveb úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování.
 • C. Projektové dokumentace — projektovou dokumentaci staveb čistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektů, včetně jejich rekonstrukcí, a soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO pro budovy využívané k rodinnému bydlení a budovy ve vlastnictví obce dle podmínek Národního programu Životní prostředí. V případě projektových dokumentací, lze finanční podporu poskytnout pouze na projektové dokumentace, u kterých nebylo zahájeno jejich financování. — projektovou dokumentaci staveb úpraven vody, vodovodů a souvisejících objektů, včetně jejich rekonstrukcí. V případě projektových dokumentací lze finanční podporu poskytnout pouze na projektové dokumentace, u kterých nebylo zahájeno jejich financování.

Forma a výše podpory:

 • Dotace v maximální výši do 70 % nákladů na výstavbu stavební a technologické části, vč. DPH (z této dotace mohou být hrazeny pouze náklady stavební a technologické části stavby), u rekonstrukcí (oprav) dotace v maximální výši 50 %.
 • Dotace na pořízení projektové dokumentace se poskytuje v maximální výši 250 000 Kč. Maximální možný podíl podpory na celkových nákladech projektové dokumentace může činit 70 %. Minimální výše dotace na jeden projekt je 50 000 Kč.
 • Spolufinancování realizace projektů zaměřených na zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod podpořených ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Evropské unie do výše 10 % z uznatelných nákladů.
 • Maximální výše dotace na realizaci projektu nebo jeho části (etapy) definované v žádosti o dotaci je 8 000 000 Kč, z toho v jednom kalendářním roce maximálně ve výši 4 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Z prostředků na zabezpečení Programu nelze poskytnout finanční prostředky na opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka vodohospodářského díla.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru