Přeskočit na obsah

SFDI — Financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou

Příspěvek lze poskytnout na stavební úpravy Objektů, kterými jsou zejména lávky, mosty, podchody nebo podjezdy nebo nadchody či nadjezdy.

Příjem žádostí:

 • Termín pro předkládání žádostí o příspěvek byl stanoven do 15. 8. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obec jako vlastník místní komunikace.
 • Dobrovolný svazek obcí.
 • Kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., nebo příspěvková organizace zřízená či obchodní společnost založená krajem.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR.
 • Správa železnic, státní organizace.
 • Státní podniky povodí.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Výstavbu – vybudování zcela nového Objektu mimoúrovňového křížení v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – investiční Akce;
 • b) opravu – činnosti směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození Objektu za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Oprava Objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN, a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – během opravy zůstává zachována zatížitelnost mostu, nemění se niveleta o více než 10 cm u vozovky nebo o více než 3 cm u mostů, a zůstává zachována šířka a délka mostu a umístění i počet podpěr – neinvestiční Akce;
 • c) modernizaci – rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti Objektu, při současném splnění podmínky, že takto provedené změny nevylučují tento Objekt z předmětu financování ze SFDI s ohledem na jeho účel dle § 2 odst. 1 zákona o SFDI. Za modernizaci lze u tohoto Příspěvku považovat rozsáhlejší opravu mostního Objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN, a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – při modernizaci dochází ke zvýšení zatížitelnosti mostu nebo se mění niveleta mostu o více než 3 cm nebo se mění niveleta vozovky o více než 10 cm nebo se mění šířka či délka mostu nebo umístění či počet podpěr – investiční Akce;
 • d) rekonstrukci – zásahy do Objektu mající za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, při současném splnění podmínky, že takto provedené změny nevylučují Objekt z předmětu financování ze SFDI s ohledem na jeho účel – investiční Akce.

Forma a výše podpory:

 • Z rozpočtu SFDI lze poskytnout Příspěvek na financování vybrané Akce: 
  • a) max. do výše 100 %, v případě opravy, rekonstrukce či modernizace stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejné přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty),
  • b) max. do výše 85 %, v případě výstavby nového stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty),
  • c) max. do výše 75 %, v případě opravy, rekonstrukce či modernizace ostatních stavebních objektů v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy),
  • d) max. do výše 65 %, v případě výstavby nového stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy).

Specifika a omezení:

 • Příspěvek může být poskytnut pouze k úhradě skutečně vzniklých uznatelných nákladů bezprostředně souvisejících s realizací Akce, které vznikly v období po 1. 5. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru