Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

SFDI Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací

shutterstock_154444874.jpg
Share Button

Příspěvek lze poskytnout na stavební úpravy Objektů, kterými jsou zejména lávky, mosty, podchody a podjezdy nebo nadchody či nadjezdy. Stavebními úpravami ve smyslu těchto Pravidel se rozumí výstavba nového Objektu, oprava, či modernizace, kterou se rozumí i rekonstrukce, stávajícího Objektu.

Příjem žádostí:

 • Termín pro předkládání žádostí o příspěvek pro rok 2020 byl nově stanoven na 9. ledna 2020.

Příjemci podpory:

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR.
 • Správa železniční dopravní cesty.
 • Vlastník nebo provozovatel regionální dráhy.
 • Kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy nebo příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje.
 • Obec jako vlastník místní komunikace či veřejně přístupné účelové komunikace,  nebo příspěvková organizace zřízená obcí, případně svazek obcí .

Typy podporovaných projektů:

 • Příspěvek lze poskytnout na stavební úpravy Objektů, kterými jsou zejména lávky, mosty, podchody a podjezdy nebo nadchody či nadjezdy. Stavebními úpravami ve smyslu těchto Pravidel se rozumí výstavba nového Objektu, oprava, či modernizace, kterou se rozumí i rekonstrukce, stávajícího Objektu. Z hlediska účelu poskytnutí Příspěvku se považuje za:
  • a) výstavbu – vybudování zcela nového Objektu mimoúrovňového křížení v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – investiční Akce;
  • b) opravu – činnosti směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Oprava Objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN, a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – během opravy zůstává zachována zatížitelnost mostu, nemění se niveleta o více než 10 cm u vozovky nebo o více než 3 cm u mostů, a zůstává zachována šířka a délka mostu a umístění i počet podpěr – neinvestiční Akce;
  • c) modernizaci – rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti tohoto majetku, při současném splnění podmínky, že takto provedené změny nevylučují tento majetek z předmětu financování ze SFDI s ohledem na jeho účel dle § 2 odst. 1 zákona o SFDI. Za modernizaci lze u tohoto Příspěvku považovat rozsáhlejší opravu mostního Objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN, a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – při modernizaci dochází ke zvýšení zatížitelnosti mostu nebo se mění niveleta mostu o více než 3 cm nebo se mění niveleta vozovky o více než 10 cm nebo se mění šířka či délka mostu nebo umístění či počet podpěr – investiční Akce;
  • d) rekonstrukci – zásahy do tohoto majetku mající za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, při současném splnění podmínky, že takto provedené změny nevylučují tento majetek z předmětu financování ze SFDI s ohledem na jeho účel – investiční akce.

Forma a výše podpory:

 • Z rozpočtu SFDI pro rok 2020 lze poskytnout Příspěvek na vybranou Akci:
 • a) max. do výše 100 %, v případě opravy, rekonstrukce či modernizace stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejné přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty),
 • b) max. do výše 85 %, v případě výstavby nového stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty),
 • c) max. do výše 75 %, v případě opravy, rekonstrukce či modernizace ostatních stavebních objektů v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy),
 • d) max. do výše 65 %, v případě výstavby nového stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy)
 • z celkových uznatelných nákladů Akce.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů a programů EU.
 • Příspěvek nelze poskytnout na Objekty, jejichž výstavba byla financována nebo spolufinancována z rozpočtu SFDI, v době udržitelnosti Akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>