Přeskočit na obsah

SFDI — Financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2022

Dotace na výstavby nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2022.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace lze podávat nejpozději do 25. února 2022.

 Příjemci podpory:

 • Obce, vlastnící cyklistické stezky.
 • Organizační složky obcí.
 • Příspěvkové organizace zřízené obcemi.
 • Svazky obcí.
 • Kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.
 • Příspěvková organizace správa a údržba silnic zřízená krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba cyklistické stezky, v rámci výstavby cyklistické stezky lze také poskytnout Příspěvek na: 
  • výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené),
  • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené). Nasvětlení musí splňovat požadavky dle technických kvalitativních podmínek kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: MD–OPK č. j. 9/2015– 120–TN/3, v platném znění (splnění TKP bude doloženo světelným výpočtem), ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb , s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením.
 • Oprava cyklistické stezky; 
  • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

Forma a výše podpory:

 • Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou Akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů Akce.
 • V případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy2 za podmínky, že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, lze Příspěvek poskytnout až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů Akce.
 • Maximální výši poskytovaného Příspěvku a maximální procento spoluúčasti pro financování ze SFDI u každé vybrané Akce schvaluje Výbor SFDI jako limitní a nepřekročitelné.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek nelze poskytnout na opravu cyklistických stezek, jejichž výstavba byla spolufinancována z rozpočtu SFDI, po dobu jejich udržitelnosti.
 • Příjemce je povinen realizovat Akci v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci řízení o povolení stavby speciálním stavebním úřadem a předloženou se Žádostí. Případné změny v projektové dokumentaci nesmí pozměnit účel Akce stanovený v předložené Žádosti. Příjemce je při případných změnách povinen dodržet postupy dle ZZVZ.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru