Přeskočit na obsah

SFDI — Financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Dotace na výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro období 2023–2024.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace lze podávat nejpozději do 30. 6. 2023.

 Příjemci podpory:

 • Obce, jako budoucí vlastník cyklistické stezky.
 • Organizační složky obcí.
 • příspěvková organizace zřízená obcí.
 • Svazky obcí.
 • Kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.
 • Příspěvková organizace (anebo obchodní společnost) SÚS zřízená krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba cyklistické stezky, v rámci výstavby cyklistické stezky lze také poskytnout Příspěvek na: 
  • výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené),
  • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené). Nasvětlení musí splňovat požadavky dle technických kvalitativních podmínek kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: MD–OPK č. j. 9/2015– 120–TN/3, v platném znění (splnění TKP bude doloženo světelným výpočtem), ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb , s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením.
 • Oprava cyklistické stezky; 
  • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

Forma a výše podpory:

 • Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou Akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů Akce.
 • V případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy2 za podmínky, že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, lze Příspěvek poskytnout až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů Akce.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek nelze poskytnout na opravu cyklistických stezek, jejichž výstavba byla spolufinancována z rozpočtu SFDI, po dobu jejich udržitelnosti, tedy pět let od doby ukončení Akce
 • Příjemce je povinen realizovat Akci v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci řízení o povolení stavby speciálním stavebním úřadem a předloženou se Žádostí. Případné změny v projektové dokumentaci nesmí pozměnit účel Akce stanovený v předložené Žádosti. Příjemce je při případných změnách povinen dodržet postupy dle ZZVZ.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru