Přeskočit na obsah

SFDI — Financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Dotace na výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro pro rok 2025. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace lze podávat nejpozději do 1. 7. 2024.

 Příjemci podpory:

 • Obce, jako budoucí vlastník cyklistické stezky.
 • Organizační složky obcí.
 • Příspěvková organizace zřízená obcí.
 • Svazky obcí.
 • Kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.
 • Příspěvková organizace (anebo obchodní společnost) SÚS zřízená krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba cyklistické stezky, v rámci výstavby cyklistické stezky lze také poskytnout Příspěvek na: 
  • výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené),
  • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (společné anebo dělené). Nasvětlení musí splňovat požadavky dle technických kvalitativních podmínek kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: MD–OPK č. j. 9/2015– 120–TN/3, v platném znění (splnění TKP bude doloženo světelným výpočtem), ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb , s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením.
 • Oprava cyklistické stezky; 
  • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

Forma a výše podpory:

 • Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou Akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů Akce.
 • V případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy za podmínky, že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, lze Příspěvek poskytnout až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů Akce.
 • Výše příspěvku na Akci musí činit minimálně 1 mil. Kč, pokud je předmětem Žádosti investiční Akce.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek může být poskytnut pouze k úhradě skutečně vzniklých uznatelných nákladů bezprostředně souvisejících s realizací Akce, které vznikly po 1. 5. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru