Přeskočit na obsah

TAČR — 1. veřejná soutěž — program THÉTA 2

Veřejná soutěž programu THÉTA 2 je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta začíná dnem 14. září 2023 v 9:00 a končí dnem 27. října 2023. 

Příjemci podpory:

 • Podniky — malý, střední, velký.
 • Výzkumné organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem programu THÉTA 2 je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru, a to jak přípravou inovativních technologií, technických řešení a přístupů uplatnitelných v energetice v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, tak i tvorbou analýz pro rozhodování v energetice a zkvalitnění regulatorního rámce. Plnění tohoto cíle podpoří dosažení klimaticko-energetických cílů, k nimž se ČR zavázala.
 • Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu
  Cílem podprogramu je přispět k tvorbě kvalitních podkladů (analýzy, modely, hodnocení variantních scénářů atd.) pro objektivní rozhodování veřejné správy při řízení energetického sektoru (strategie, politiky, legislativa, regulatorika a cenotvorba, normotvorba či stanovení podpor).
 • Podprogram 2 – Energetické technologie pro konkurenceschopnost
  Projekty v podprogramu 2 přispějí k přípravě technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi a podpoří tak konkurenceschopnost inovační sféry, výrobních a dodavatelských firem působících v ČR, včetně zvýšení jejich exportního potenciálu skrze výrobky a výrobní postupy s vysokou přidanou hodnotou a jejich zapojení do mezinárodních hodnotových řetězců.
 • Podprogram 3 – Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky
  V podprogramu 3 budou podpořeny projekty připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5) a kde se tak primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.

Forma a výše podpory:

 • Alokace: PP1: 110 mil. Kč, PP2: 430 mil. Kč, PP3: 360 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na projekt: PP1: 10 mil. Kč, PP2 a PP3: není stanoveno.
 • Max. intenzita podpory na projekt činí PP1 90 %.
 • Max. intenzita podpory na projekt činí PP2 60 %.
 • Max. intenzita podpory na projekt činí PP3 85 %.

Specifika a omezení:

 • Min. délka projektu 12 měsíců.
 • Max. délka projektu 90 měsíců.
 • Nejzazší termín ukončení projektu: prosinec 2031.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru