Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na technologie

22. výzva ZS ITI Ostrava-IROP- Sociální podnikání II

napoli-bread-1614188__340

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

MZe – Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem

soybean-field-1610754__340

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

OP PIK – Výzva XII. COVID-19 programu podpory Technologie

disposal-5021447__340

Dotace na podporu podnikatelské činnosti se zaměřením na výrobu zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany nebo na likvidaci infekčního odpadu. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronavirové infekce prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení.

MAS Podhostýnska, z.s. – IROP – Sociální podnikání

pasta-1051611__340

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

IROP – Výzva č. 63 Sociální podnikání – integrované projekty ITI

pasta-1051611__340

Dotace na založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Dotační program – Asistenční vouchery Ústeckého kraje

classified-2651347__340

Dotace na přípravu a zpracování strategického projektu, resp. zpracování kompletní projektové dokumentace strategického projektu včetně všech relevantních příloh dle podmínek národního (tuzemského) či mezinárodního (zahraničního) programu podpory.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • Veřejný (veřejnoprávní) subjekt se sídlem, pobočkou, pracovištěm na území Ústeckého kraje.
 • Soukromý (soukromoprávní) subjekt se sídlem, pobočkou, pracovištěm na území Ústeckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajištění týmu pro přípravu a zpracování strategického projektu,
 • zpracování studií, analýz, průzkumu trhu, rešerší, mapování, marketingového průzkumu, expertních posudků, jiné analytické práce, které jsou nutné pro přípravu strategického projektu do stadia realizovatelnosti, příp. budou nebo povedou k přípravě a zpracování povinných příloh žádosti o dotaci do relevantních dotačních programů na národní či evropské úrovni,
 • zpracování studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů (cost-benefit analýza – CBA) zpracování technologického a technického řešení,
 • zpracování žádosti o dotaci strategického projektu do relevantních dotačních programů na národní či evropské úrovni,
 • zpracování extenzivní projektové fiše připravené k podání do programu podpory či realizaci strategického projektu z jiných finančních zdrojů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 500 000 Kč.
 • Poskytovatel se podílí na úhradě způsobilých nákladů formou neinvestiční dotace maximálně do výše 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Doba ukončení realizace projektu: Max. 18 měsíců od zahájení realizace, nejpozději však do 31. 05. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

73. výzva – Podnikový výzkum, vývoj a inovace – INOVACE – Inovační projekt IV – ITI Hradec Králové – Pardubice

scientific-2040795__340

Dotace na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

Výzva č. 90 – IROP – Sociální podnikání pro KPSVL

4E0A4070

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

OP PIK – II. výzva Technologie – ITI Olomouc

cyber-3400789__340

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků v souladu se strategií společnosti digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

MAS Hrubý Jeseník– IROP – Sociální podnikáni

pasta-1051611__340

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu a na rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.