Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na technologie

MPO – Výzva 1 programu ŽIVEL – „Pomoc po tornádu“

tornado-1193184__340

Dotace na podporu podnikatelských subjektů, které byly postiženy tornádem a jeho doprovodnými jevy na území České republiky dne 24. a 25. června 2021.

SFŽP – Výzva ModF – HEAT č. 1/2021 – Malé projekty

shutterstock_100299176.jpg

Cílem výzvy je snížení emisí uhlíku, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj – Veřejná výzva – Operační program Spravedlivá transformace

factory-613319__340

Cílem OP ST je podpořit území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se závažnými socio-ekonomickými problémy. Podpora se bude zaměřovat zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví, obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu.

22. výzva ZS ITI Ostrava-IROP- Sociální podnikání II

napoli-bread-1614188__340

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

MZe – Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem

soybean-field-1610754__340

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

OP PIK – Výzva XII. COVID-19 programu podpory Technologie

disposal-5021447__340

Dotace na podporu podnikatelské činnosti se zaměřením na výrobu zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany nebo na likvidaci infekčního odpadu. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronavirové infekce prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení.

MAS Podhostýnska, z.s. – IROP – Sociální podnikání

pasta-1051611__340

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

IROP – Výzva č. 63 Sociální podnikání – integrované projekty ITI

pasta-1051611__340

Dotace na založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Dotační program – Asistenční vouchery Ústeckého kraje

classified-2651347__340

Dotace na přípravu a zpracování strategického projektu, resp. zpracování kompletní projektové dokumentace strategického projektu včetně všech relevantních příloh dle podmínek národního (tuzemského) či mezinárodního (zahraničního) programu podpory.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • Veřejný (veřejnoprávní) subjekt se sídlem, pobočkou, pracovištěm na území Ústeckého kraje.
 • Soukromý (soukromoprávní) subjekt se sídlem, pobočkou, pracovištěm na území Ústeckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajištění týmu pro přípravu a zpracování strategického projektu,
 • zpracování studií, analýz, průzkumu trhu, rešerší, mapování, marketingového průzkumu, expertních posudků, jiné analytické práce, které jsou nutné pro přípravu strategického projektu do stadia realizovatelnosti, příp. budou nebo povedou k přípravě a zpracování povinných příloh žádosti o dotaci do relevantních dotačních programů na národní či evropské úrovni,
 • zpracování studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů (cost-benefit analýza – CBA) zpracování technologického a technického řešení,
 • zpracování žádosti o dotaci strategického projektu do relevantních dotačních programů na národní či evropské úrovni,
 • zpracování extenzivní projektové fiše připravené k podání do programu podpory či realizaci strategického projektu z jiných finančních zdrojů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 500 000 Kč.
 • Poskytovatel se podílí na úhradě způsobilých nákladů formou neinvestiční dotace maximálně do výše 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Doba ukončení realizace projektu: Max. 18 měsíců od zahájení realizace, nejpozději však do 31. 05. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

73. výzva – Podnikový výzkum, vývoj a inovace – INOVACE – Inovační projekt IV – ITI Hradec Králové – Pardubice

scientific-2040795__340

Dotace na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.