Přeskočit na obsah

Výzva MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. — OPŽP — výsadby dřevin

Dotace na liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Kraje,  obce,  dobrovolné svazky obcí organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),  státní podniky, státní organizace,  veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce,  příspěvkové organizace,  vysoké školy, školy a školská zařízení,  nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy ,  podnikatelské subjekty,  obchodní společnosti a družstva,  fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku).
 • Výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory — rozpad zdrojů financování: 
  • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
  • Míra spolufinancování žadatele je 15 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 8 521 170 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2020.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru