Přeskočit na obsah

Výzva Národního programu podpory cestovního ruchu

Ministerstvo místního rozvoje ČR vyhlásilo výzvu na podporu cestovního ruchu — podprogramu Cestování dostupné všem 2016. Výzva je určena podnikatelským subjektům a obcím. Spoluúčast příjemce dotace je minimálně 50 %. 

Příjem žádostí:

 • Do 15. ledna 2016 do 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelský subjekt, který splňuje: právnická nebo fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou činnost a finanční zdraví.
 • Obec (vyjma statutárního města).

Typy podporovaných projektů:

 • 1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu (např. výstavba/rekonstrukce odpočívadel vč. doprovodné infrastruktury — dopravní hřiště, cyklotrail, bikepark, skatepark atd.; pořízení a umístění informačních cedulí a stojanů; vybudování centra služeb pro turisty; výstavba sociálního zařízení; bikebox aj.)
 • 2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (Musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně aktivity v blízkosti tras a stezek. Např. nájezdové rampy, schodolezy, výtahy, pořízení městských kol, pořízení turistického vláčku, povozu nebo lodičky aj.).
 • 3) Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu (např. sluchové a hmatové expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu aj.).
 • 4) Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovna zavazadel (např. parkovací dům/věž pro jízdní kola).

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných výdajů projektu.
 • Pro oblasti podpory 1) — 3): min. výše celkových výdajů je stanovena na 250 000 Kč, max. výše je 5 mil. Kč.
 • Pro oblast podpory 4): min. výše celkových výdajů není stanovena, max. výše je 10 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace je poskytována v režimu de minimis (Jednomu podnikateli nesmí být za jakákoliv tři po sobě jdoucí zdaňovací období poskytnuta podpora přesahující v součtu částku 200 000 EUR.).
 • Žádost je nutno předložit v tištěné podobě, elektronicky a také elektronicky na CD nebo DVD.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru