Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

ještě celých 10 měsíců můžete předkládat žádosti o podporu na snižování energetické náročnosti budov, tématu se detailněji věnuje první příspěvek. Zajímavou novinkou je výzva na podporu Center duševního zdraví, do které se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb.

Z vybraných výzev MAS se podíváme na Hranicko, kde je možné získat dotaci například na dětské skupiny, či příměstské tábory. MAS Strážnicko zase nabízí dotace na výstavbu stezek pro cyklisty, či zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy.

Veškeré dotační příležitosti naleznete v naší aplikaci.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

PŘEDMĚT DOTACE:
Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných s využitím EPC; Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

ŽADATEL:
Kraje; Obce a města; Svazky obcí; Městské části hl. m. Prahy; Organizační složky státu; Státní organizace; Příspěvkové organizace; Veřejné výzkumné instituce; Veřejnoprávní instituce; Vysoké školy a školská zařízení; Nestátní neziskové organizace; Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

VÝŠE PODPORY:
Až 70 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.1.2019.

Cílem programu je pilotní zavedení komplexních zdravotních a sociálních služeb poskytovaných Centry duševního zdraví (dále jen „CDZ“), ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách a využití výstupů pilotního ověření při dalším zavádění CDZ do praxe poskytování služeb lidem s psychiatrickým onemocněním v ČR.

PŘEDMĚT DOTACE:
Služby terénního týmu; Služby denní péče; Krizové služby; Služby psychiatrické; Služby klinického psychologa; Služby psychoterapeutické.

ŽADATEL:
Fyzické nebo právnické osoby, které jsou poskytovateli: sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; sociálních a zdravotních služeb zároveň.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30.4.2018.

Dotace jsou určeny pro osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.

PŘEDMĚT DOTACE:
Dětské skupiny; Příměstské tábory; Doprovody na kroužky a zájmové aktivity; Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt); Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.

ŽADATEL:
Obce; Dobrovolné svazky obcí; Příspěvkové organizace zřizované obcemi; Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost; Obchodní korporace; OSVČ; Školy a školská zařízení (zapsané ve školském rejstříku).

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 16.4.2018.

Dotace na výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením.

PŘEDMĚT DOTACE:
Výstavba samostatných stezek pro cyklisty; Realizace doprovodné infrastruktury pro cyklisty; Zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy; Rekonstrukce cyklotras.

ŽADATEL:
Obce, dobrovolné svazky obcí; Organizace zakládané nebo zřizované kraji; Organizace zakládané nebo zřizované obcemi; Organizace zakládané nebo zřizované dobrovolnými svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30.5.2018.

Získejte grant 70 000 Kč na váš projekt
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.