Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,


v hlavním programu na podporu českých podnikatelů, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se aktuálně řeší pozastavení certifikace. Financování projektů a vyhlašování nových výzev však není dle zástupců MPO/ API nijak ohroženo.

V Dotačních novinách si ale představíme další možnosti dotací. A to především výzvy v rámci Místních akčních skupin, kterých je aktuálně otevřeno velké množství a nabízí podporu pro rozličné záměry.

Veškeré nové výzvy jako vždy naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Dotace bude podporovat zavádění a modernizaci inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky.

PŘEDMĚT DOTACE:
Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy; Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy; Zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících; Zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

ŽADATEL:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.7.2018.

Dotace přispívá ke zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení.

PŘEDMĚT DOTACE:
Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí; Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.); Nákup pozemků a staveb (nemovitostí); Pořízení vybavení budov a učeben; Pořízení kompenzačních pomůcek; Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

ŽADATEL:
Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.5.2018.

Cílem této dotace je zvýšení zaměstnanosti cílových skupin, a to zejména cestou podpory a vzdělávání, zahájení podnikatelské činnosti a podpory spolupráce partnerů na trhu práce.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením; Profilace (vytvoření přehledu vlastností osoby, které se následně využívá při hledání nejvhodnější pracovní pozice) a targeting (marketingová metoda porovnávající vybrané části pracovního trhu a zhodnocující jejich atraktivitu a výhodnost pro osoby z cílových skupin), u kterých musí být v rámci projektů přesně definován jejich účel a cílové skupiny; JOB kluby (tj. poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání); job klub probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách; Řízené poradenství ke změně kvalifikace; Získání či obnova pracovních návyků, např. prostřednictvím mentoringu; Pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní forma); Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika; Rekvalifikace a další profesní vzdělávání; Jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills (měkké dovednosti, komunikační dovednosti apod.), podpora čtenářské a numerické gramotnosti apod. (aktivity jsou pouze doprovodné a musí vést přímo k uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce).

ŽADATEL:
Nestátní neziskové organizace; MAS; Obce a dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi nebo kraji; Příspěvkové organizace; Vzdělávací a poradenské instituce; Školy a školská zařízení; Obchodní korporace; OSVČ.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 21.5.2018.

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech. Další okruh činností, pro které bude tato dotace určena, jsou činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce.

PŘEDMĚT DOTACE:
A) Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností, mohou zahrnovat vzdělávací kurzy a workshopy; B) Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

ŽADATEL:
A) Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce; B) Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.

VÝŠE PODPORY:
Až 90 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 18.5.2018.

Realizujete nebo připravujete projekt v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost? Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poskytneme aktuální informace týkající se problematiky pozastavení certifikace, či nově vyhlašovaných výzev. Stejně tak i k dalším dotačním programům. Veškeré příležitosti naleznete v naší unikátní aplikaci Dotační Manager.
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny