Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

Dotační noviny zahájíme příjemnou novinkou – byla vyhlášena nová výzva z MŠMT, díky které můžou o dotace na sportovní haly žádat také města či městské části nad 10 000 obyvatel.

Aby nebylo pozitivních zpráv dost, tak zároveň informujeme, že v brzké době dojde k vyhlášení výzev Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti bydlení pro seniory, budování nových výtahů či zasíťování pozemků.

Dále představíme dotační program zaměřený na rozvoj speciálních škol, či podporu aktivit v rámci sociálního začleňování.

Na závěr se podíváme na aktuality v oblasti životního prostředí. Ministerstvo zemědělství poskytuje dotace na prevenci před povodněmi, Ministerstvo životního prostředí pak poskytuje podporu na snižování emisí pachových látek.

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem? Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotaci je možné získat na výstavbu či rekonstrukci sportovních hal a stadionů. Po uzavření výzvy MŠMT na podporu infrastruktury pro spolky nyní příležitost žádat dostanou i města nad 10 000 obyvatel.
 
Dle aktuálních informací Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí ke dni 5. listopadu 2018 výzvy v oblasti podpory bydlení pro seniory. Následovat bude 7. listopadu vyhlášení výzev v oblasti zasíťování pozemků či vybudování výtahů v bytových domech.
 
Cílem výzvy je udržet a zlepšovat kvalitu objektů, řešit úkoly vyplývající z platných právních předpisů o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.

PŘEDMĚT DOTACE:
Pojektová činnost a související přípravné činnosti (např. průzkumy, statické posudky); Inženýrská činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, organizátor výběrových řízení apod.); Pořízení a technické zhodnocení interiérového, strojního a přístrojového vybavení pro zajištění výuky, stravování a ubytování klientů.

ŽADATEL:
Státní příspěvková organizace zřízená MŠMT vykonávající činnost školy/školského zařízení s výjimkou Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání; Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení; Právnické osoby v rámci systému náhradní výchovné péče vykonávající činnost škol a školských zařízení.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 19.11.2018.

Dotace na zlepšení dostupnosti a udržitelnosti kvalitních sociálních služeb, programů a činností v oblasti sociálního začleňování a k prevenci sociálního vyloučení.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora osob s duševním onemocněním, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob; Podpora osob s poruchou autistického spektra (osob s PAS), včetně podpory jejich rodin a pečujících osob; Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta; Podporu neformální péče a sdílené péče; Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi; Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích; Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti.; Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob.

ŽADATEL:
Osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé domácí hospicové (paliativní) péče, poskytovatelé sociálních služeb.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 8.1.2019.

Dotace na realizace efektivních preventivních protipovodňových opatření v záplavových územích.

PŘEDMĚT DOTACE:
Pdpora projektové dokumentace pro územní řízení; Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení; Podpora protipovodňových opatření s retencí; Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků.

ŽADATEL:
Kraje. Obce. Státní podniky povodí. Státní podniky povodí a Lesy ČR, stání podnik.

VÝŠE PODPORY:
Až 95 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31.11.2018.

Dotace na pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí znečišťujících látek, včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu.

PŘEDMĚT DOTACE:
Tchnologie vedoucí ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry); Technologie a změny technologických postupů snižující emise pachových látek (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění a další technologická řešení), podpořit lze i primární opatření snížení emisí zápachu.

ŽADATEL:
Obchodní společnosti a družstva; Fyzické osoby podnikající; Obce a dobrovolné svazky obcí; Kraje; Státní podniky; Výzkumné instituce a organizace.

VÝŠE PODPORY:
Až 60 % ze způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 28.2.2019.

Moji lidi
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2018 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.