Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

v aktuálním vydání Dotačních novin se nejdříve podíváme na nové výzvy OP Zaměstnanost, které jsou zaměřeny na posílení strategického řízení veřejných organizací a podporu poradenských programů na zvýšení zaměstnanosti u cílových skupin.

Následně představíme zajímavé investiční programy na restaurování movitých kulturních památek a budování zdrojů pitné vody.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Dotace na posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.

PŘEDMĚT DOTACE:
Podpora řízení kvality; tvorby a aktualizace strategických dokumentů; procesního řízení v organizaci; Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností; Rozvoj informačních systémů obcí/krajů a související analýzy pro zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy i navenek.

ŽADATEL:
Obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 21. 6. 2019.

Reklamní sdělení
Dotace na podporu poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání.

PŘEDMĚT DOTACE:
Poradenské a informační činnosti a programy; Motivační aktivity; Rekvalifikace; Rozvoj základních kompetencí; Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; Zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa, podpora vytváření nových pracovních míst; Podpora flexibilních forem zaměstnání; Bilanční a pracovní diagnostika; Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce; Realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti cílových skupin.

ŽADATEL:
Nestátní neziskové organizace: spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, nadace; Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, OSVČ, obchodní společnosti, veřejné obchodní společnosti.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 10. 5. 2019.

Dotace na restaurování movitých kulturních památek, zejména pokud se jedná o obnovu významných uměleckých děl, které se nachází v budovách, jež jsou veřejně přístupné pro veřejnost k výchovně – vzdělávacím, kulturním nebo náboženským účelům.

PŘEDMĚT DOTACE:
Obnova významných, veřejně přístupných uměleckých děl.

ŽADATEL:
Fyzické osoby; Obce a jimi zřizované právnické osoby; Církve; Neziskové organizace; Právnické osoby; Kraje.

VÝŠE PODPORY:
Limit finančního příspěvku není specifikován.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 6. 2019.

Příspěvek až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

PŘEDMĚT DOTACE:
Realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován; Realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

ŽADATEL:
Obce; Dobrovolné svazky obcí; Příspěvkové organizace územních samosprávných celků; Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 18. 12. 2020.


Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?

 

Vyzkoušejte Dotační Manager.

Jen za minulý týden odhalil 51 nových výzev.
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
Copyright © 2019 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.