Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

34. výzva OPŽP – vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů

shutterstock_155872433.jpg
Share Button

Dotace na podporu zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Cílem výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu na území celé České republiky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2016 do 20.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby – podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů – realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách; zvýšení kapacity koryta, úpravy nevhodného opevnění; zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch.
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků – plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení; podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty; vsakovací šachty; podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně – výstavba suchých nádrží; vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost  obsažených v „Registru svahových nestabilit“.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu je 1,3 mld. Kč.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 000 Kč.
 • Maximálně výše dotace u všech podporovaných aktivit je 85 %.

Specifika a omezení:

 • Žádost je možné podat v elektronické podobě.
 • Pro to, aby byla žádost ohodnocena jako přijatelná ke schválení, musí získat minimálně 20 bodů ve věcném hodnocení dle technicko – ekologických kritérií.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Vaše dotazy a komentáře

 1. Ivan Jansa napsal:

  Dobrý den,
  prosím o informace ohledně žádosti o tuto dotaci.
  Před několika lety jsem si spolu s přítelkyní zakoupil
  pozemek vhodný pro stavbu rybníka a požádal OŽP
  v Pelhřimově o vyjádření k možnosti stavby v této
  lokalitě a zároveň o podmínky pro projekční kancelář,a to
  takové, abych mohl žádat o dotaci ŽP. S projektem, který
  splňoval veškeré náležitosti OŽP v Pelhřimově jsem
  následně zažádal prostřednictvím firmy, která se nabídla
  jako zhotovitel, agenturu ŽP v H. Brodu o dotaci. Má
  ždost byla zamítnuta, hlavní důvody byly následující:

  Mohutnost hrázového tělesa
  Zmeandrovat přítok nad rybníkem

  Ve zprávě nebyla ani zmínka o tom, že podklady OŽP
  v Pelhřimově, podle kterých byl projekt zhotoven, byly
  vlastně špatné, nepoužitelné. Rybník byl naprojektován na
  cca 1,2ha vodní plochy,zmeandrováním přítoku by došlo
  dle projektanta ke zmenšení asi o polovinu. Navíc projekt
  by se musel vypracovat celý znovu, což představovalo
  náklady 80 000Kč, proto jsem od záměru upustil.

  Nyní se nabízí tato nová možnost získání dotace,po
  zkušenostech, které v této olasti bohužel mám váhám,zda
  o ni žádat. Navíc nesplňuji podmínku PODNIKAJÍCÍ OSOBA,
  jako řemeslník sice mám ŽL,tento je však ze zdravotních
  důvodů již několik let pozastavený.

  Prosím proto o jakékoliv informace, které se k možnosti
  získání této dotace vážou. Za Vaše info předem děkuji.

  Ivan Jansa, Žirovnice

  • Dobrý den,
   daná výzva je určena na budování protipovodňových opatření, kam výstavba rybníku nespadá, zde jen suché poldry, apod. Podpora budování rybníků, jako malých vodních nádrží je podporována v OPŽP prioritní ose 4. Výše podpory je zde max. 50 % celkových způsobilých výdajů. Také zde ale žadatel může být v soukromém sektoru jen fyzická osoba podnikající, není zde žádná výjimka.
   Rybník musí mít přírodní charakter, podporovat biodiverzitu a mít další ekologicko-stabilizační funkce. Projekt je vždy nutné konzultovat také s Agenturou ochrany přírody a krajiny, která Vám řekne, zda může takový záměr projít či ne. Výzva se očekává v březnu.

   S pozdravem, LT


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>