Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin

shutterstock_153561431.jpg
Share Button

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program na podporu biologické ochrany jako náhrady chemické ochrany rostlin za účelem zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat do 30. 9. 2016.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelé podnikající v zemědělské výrobě, provádějící ozdravování polních a speciálních plodin.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporu na biologickou ochranu lze poskytovat na tyto druhy polních plodin – řepku olejku, kukuřici, slunečnici a na tyto druhy zeleniny pěstované ve skleníku – rajčata, papriky a okurky.
  • Na ostatní druhy plodin nebude podpora poskytována s výjimkou okrasných rostlin, u kterých bude podpora poskytována formou de minimis, tj. podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.

Forma a výše podpory:

  • Podpora má formu dotace k výsledku hospodaření do dané výše z prokázaných nákladů na pořízení bioagens a biopreparátů.
  • Výše dotace do 70 % u zeleninových druhů okurka, rajče a paprika pěstovaných ve skleníku, maximálně však u druhu okurka 185 148 Kč/ha, rajče 107 832 Kč/ha a paprika 73 850 Kč/ha.
  • Výše dotace do 25 % u polních druhů plodin řepka olejka, kukuřice a slunečnice, maximálně však u druhu řepka olejka 349 Kč/ha, kukuřice 473 Kč/ha a slunečnice 145 Kč/ha.
  • Výše dotace do 40 % u okrasných rostlin, maximálně však ve výši částky v Kč ekvivalentní k částce 15 000 EUR, a to tak, aby byly dodrženy podmínky nařízení (EU) č. 1408/2013 (pro přepočet výše dotace se použije měnový kurz Evropské centrální banky platný pro den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Specifika a omezení:

  • Žadatel se musí u vyjmenovaných druhů plodin na pevně stanovenou dobu 5 po sobě jdoucích let jednorázově zavázat, že v případech, kdy bude nutné zasáhnout proti škodlivým organismům, na jejichž regulaci existuje a je povolen prostředek biologické ochrany rostlin, při vhodných podmínkách přednostně využije biologickou ochranu rostlin. Tento závazek není třeba během pětiletého období opakovat (obnovovat).
  • Pokud žadatel v některém roce z tohoto pětiletého závazku nepoužije biologickou ochranu rostlin jako náhradu chemické ochrany, musí písemně prohlásit, že k tomu došlo ze závažných důvodů včetně uvedení těchto důvodů. Za závažné důvody lze pokládat např. neexistenci jedné z vyjmenovaných plodin v osevu příslušného roku, slabý výskyt škodlivých organismů, na jejichž regulaci je povolen některý z prostředků biologické ochrany rostlin atd.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>