Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Nemovitosti

Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský subjekt. Podporována je rekonstrukce objektu, nájemního objektu a v neposlední řadě také regenerace zóny.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podnikatelské subjekty (formy podpory A – dotace i forma podpory B – finanční nástroj).
 • Územní samosprávné celky, jimi zřízená organizace nebo akciová společnost, v níž má územní nebo samosprávný celek vlastnický podíl, obchodní podíl a podíl na hlasovacích právech vyšší než 50 % (pouze v případě formy podpory B – finanční nástroj).

Výše podpory:

 • Forma podpory A – dotace: 
 • Dotace bude poskytována dle velikosti podniku:
  • malé podniky ( do 49 zaměstnanců) – 45 % podpory,
  • střední podniky ( 50 – 249 zaměstnanců) – 35 % podpory.
 • Dotace na projekt je poskytována na minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč.
 • Forma podpory B – finanční nástroj: 
 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, kapitálové investice, kvazikapitálové investice, půjčky, finančního příspěvku na pořízení projektové dokumentace a finančního příspěvku na úhradu úroků.
 • Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace je poskytován v maximální výši 2 mil. Kč. Zvýhodněný úvěr je poskytnut maximálně na 80 % způsobilých výdajů, ve výši minimálně 1 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporována bude modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.
 • Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby.
 • Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“.
  • a) Projekt regenerace zóny – projekt, jehož realizací dojde k přeměně technicky a účelově nevyhovujícího areálu nebo brownfieldu na podnikatelskou zónu.
  • b) Projekt rekonstrukce nájemního objektu (pouze v případě, že příjemcem podpory je základní územně samosprávný celek) – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt určený k pronájmu.
  • c) Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
 • Investice, která je předmětem podporovaného projektu, musí být zařazena v Národní databázi brownfieldů.
 • V případě formy podpory B – finanční nástroj musí podíl investice soukromých koinvestorů dosáhnout minimálně 30 % z celkových finančních prostředků poskytnutých na daný projekt (v případě kapitálové investice).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

 • V rámci zpracování projektu Vám ZDARMA zaregistrujeme nemovitost či brownfield do Národní databáze brownfieldů, což je nezbytný úkon k podání žádosti.
 • Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OPPIK Nemovitosti

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...