Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Nemovitosti

Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský subjekt. Podporována je rekonstrukce objektu, nájemního objektu a v neposlední řadě také regenerace zóny.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podnikatelské subjekty (formy podpory A – dotace i forma podpory B – finanční nástroj).
 • Územní samosprávné celky, jimi zřízená organizace nebo akciová společnost, v níž má územní nebo samosprávný celek vlastnický podíl, obchodní podíl a podíl na hlasovacích právech vyšší než 50 % (pouze v případě formy podpory B – finanční nástroj).

Výše podpory:

 • Forma podpory A – dotace: 
 • Dotace bude poskytována dle velikosti podniku:
  • malé podniky ( do 49 zaměstnanců) – 45 % podpory,
  • střední podniky ( 50 – 249 zaměstnanců) – 35 % podpory.
 • Dotace na projekt je poskytována na minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč.
 • Forma podpory B – finanční nástroj: 
 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, kapitálové investice, kvazikapitálové investice, půjčky, finančního příspěvku na pořízení projektové dokumentace a finančního příspěvku na úhradu úroků.
 • Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace je poskytován v maximální výši 2 mil. Kč. Zvýhodněný úvěr je poskytnut maximálně na 80 % způsobilých výdajů, ve výši minimálně 1 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporována bude modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.
 • Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby.
 • Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“.
  • a) Projekt regenerace zóny – projekt, jehož realizací dojde k přeměně technicky a účelově nevyhovujícího areálu nebo brownfieldu na podnikatelskou zónu.
  • b) Projekt rekonstrukce nájemního objektu (pouze v případě, že příjemcem podpory je základní územně samosprávný celek) – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt určený k pronájmu.
  • c) Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
 • Investice, která je předmětem podporovaného projektu, musí být zařazena v Národní databázi brownfieldů.
 • V případě formy podpory B – finanční nástroj musí podíl investice soukromých koinvestorů dosáhnout minimálně 30 % z celkových finančních prostředků poskytnutých na daný projekt (v případě kapitálové investice).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

 • V rámci zpracování projektu Vám ZDARMA zaregistrujeme nemovitost či brownfield do Národní databáze brownfieldů, což je nezbytný úkon k podání žádosti.
 • Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OPPIK Nemovitosti

  Všechny aktuální výzvy >

  Kontakt

  • Dotační linka
   Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

  Loading...
  Loading...