Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Město Trutnov – Podpora obecně prospěšné činnosti

concert-971027__340

Dotace na podporu činnosti organizací, podporující společenský a občanský život obyvatel města Turnov.

MŠMT – Podpora zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji

Happy family: mother, father, children son and  daughter on nature  on sunset

Dotace na podporu předškolního vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Hl. m. Praha – Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2023 a pro víceleté dotace na léta 2024 – 2027

shutterstock_55698064.jpg

Hlavní město Praha vyhlašuje Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace pro rok 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026. 

Výzva MAS Hranicko pro operaci 19.2.1. v PRV

warsaw-100294__340

Obce a mikroregiony na Hranicku mohou zainvestovat do obnovy veřejných prostranství včetně povrchů, mobiliáře či vodních prvků, nelze podpořit výsadbu dřevin.

MAS Ekoregion Úhlava – Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací

kids-1448233__340

Cílem tohoto programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava s cílem zvýšit jeho atraktivitu pro trvalé bydlení.

MPO – I. výzva Úspory vody v průmyslu z komponenty 2.7 Cirkulární ekonomika Národního plánu obnovy

istockphoto-955863588-170667a

Dotace na podporu snížení roční spotřeby vody na hranici podniku bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řadu, povrchových a podzemních vod nebo jiných zdrojů vyjma dešťové vody jímané v rámci podniku.

Moravskoslezský kraj – Dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb

wheelchair-952183__340

Dotace na dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Creative FLIP – Výzva pro KKO na podporu spolupráce se školami

istockphoto-1307457287-170667a

Podpořený projekt Creative FLIP (Finance, Learning, Innovation and Intellectual Property Rights) vyhlašuje v rámci Evropského roku mládeže otevřenou výzvu pro organizace a struktury kulturního a kreativního sektoru, které mají zájem o projekty spolupráce se školami, seznamování studentů s kreativními profesemi a budování vazeb s místní komunitou.

Nadace Člověk člověku

shutterstock_60280690.jpg

Dotaci může získat právnická osoba, a to spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, církevní evidovaná právnická osoba, na projekt týkající se obecně prospěšné činnosti. 

MŠMT – Podpora romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na podporu romských žáků a studentů ve studiu, zlepšit jejich vzdělávací výsledky, zamezit předčasným odchodům ze vzdělávání, zvýšit počet romských žáků a studentů, kteří úspěšně ukončí vzdělávání na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách a počet těch, kteří budou motivováni ke vzdělávání na vysokých školách. Zároveň podpořit kontinuálně spolupráci s rodinou žáka nebo studenta, a i jejím prostřednictvím žáky a studenty motivovat ke vzdělávání.