Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

7. výzva Společného programu na podporu výměny kotlů v Plzeňském kraji

shutterstock_156079715.jpg

Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla s cílem zlepšit kvalitu ovzduší.

Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury

shutterstock_127969568.jpg

Dotace v rámci tohoto Programu Ministerstva kultury jsou určeny na podporu zachování a obnovy kulturních památek a jejich areálů. Finanční prostředky mohou získat organizace zřizované Ministerstvem a ostatní vlastníci kulturních památek.

Program podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy

shutterstock_112832212.jpg

Dotace je určena na Projekty pro děti a mládež do 26 let věku s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy.

MK ČR Podpora kulturních aktivit v památkové péči

shutterstock_115264639.jpg

Výběrové řízení Ministerstva kultury pro rok 2021 na projekty v oblasti podpory kulturních aktivit spolků, případně obecně prospěšných společností působících v památkové péči v České republice.

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

shutterstock_155648078.jpg

HMP vyhlašuje grantový program pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby občanům HMP. 

Podpora vybraných služeb sociální prevence II v Karlovarském kraji

shutterstock_155648078.jpg

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb místního či regionálního charakteru.

MV ČR – Prevence sociálně patologických jevů

shutterstock_100248263

Dotace na prevenci sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích.

Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy

shutterstock_127969568.jpg

Grantové řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021“ podporuje jak kulturní, tak společenskou, osvětovou i publikační činnost. Praha se tak snaží podpořit vzájemnou toleranci i komunikaci mezi minoritami a společenskou majoritou.

Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy

shutterstock_153998516.jpg

Dotace na podporu kulturních a společenských aktivit nestátních neziskových organizací národnostních menšin na území hl. m. Prahy (včetně Domu národnostních menšin o.p.s.), zaměřených zejména na prezentaci národnostně menšinových kultur.

Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji – III. výzva

shutterstock_91065659.jpg

Účelem dotace je podpora výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.