Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků.

Podpora tělovýchovných aktivit ve městě Plzni

shutterstock_107814275.jpg

Cílem dotačního programu je podpora tělovýchovných a pohybových aktivit ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně.

MK ČR – Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury

shutterstock_127969568.jpg

Dotace na náklady spojené s obnovou nemovitých kulturních památek, které tvoří nejcennější část našeho kulturního dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, paláce, kostely, pevnostní systémy a jiné velké stavební objekty, národní kulturní památky a památky UNESCO.

MV ČR – Dotační program pro NNO provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v ČR

shutterstock_107720990.jpg

Dotace na zajištění fungování evropských krizových či asistenčních linek v ČR a zabezpečení bezplatného volání pro jejich koncové uživatele.

MZe – Dotační program 129 390 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa

grass-974488__340

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

MAS Stolové hory – IROP – Stanice IZS – III

images

Cílem výzvy je zajistit připravenost složek IZS k rychlému a efektivnímu poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí (masivní sněhové srážky, námrazy, extrémní sucha), které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí.

MAS Stolové hory – IROP – Vzdělávací infrastruktura

children-808664__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

MF – Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví – projekty z Fondů EHP 2014-2021

klatovy-3235062__340

Hlavním cílem této výzvy je posílit správu kulturního dědictví v souvislosti s jeho využitím a přispět tak k regionálnímu rozvoji. Podpora bude zaměřena na regionálně a místně významné nemovité a movité kulturní dědictví se silným potenciálem ovlivnit sociální a ekonomický rozvoj komunit.

MZe – Program rozvoje venkova – 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

stažený soubor

Dotační program, který má sloužit jako investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná se o oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a výzkumu a vývoje.

OP PIK – Nemovitosti – Výzva VI – Pomoc po tornádu

LKR8c5e68_210257_13828094_1

Dotace je určena na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém hmotném nemovitém majetku podnikatelského subjektu, a na podporu obnovy podnikatelské činnosti.