Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků.

Podpora tělovýchovných aktivit ve městě Plzni

shutterstock_107814275.jpg

Cílem dotačního programu je podpora tělovýchovných a pohybových aktivit ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně.

Město Příbram Program pro poskytování dotací – Výchova a vzdělávání

school-2051712__340

Dotace na podporu tvorby a realizace výchovných a vzdělávacích akcí/projektů pro děti, žáky a studenty příbramských škol.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.
 • žadatel, který realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty a splní podmínky uvedené v tomto programu. Pro poskytnutí dotace není podstatná forma právní subjektivity žadatele. Žadatel musí zároveň splňovat ostatní kritéria dle pravidel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu tvorby a realizace nekomerčních výchovných a vzdělávacích projektů výlučně neinvestičního charakteru, které přispívají k rozšíření a obohacení forem vzdělávání ve městě pro všechny kategorie občanů města, a to:
  • projektů/akcí pro děti, žáky a studenty příbramských škol,
  • vzdělávacích aktivit pro pedagogy příbramských škol,
  • projektů pro rodiče dětí a žáků příbramských škol a pro místní veřejnost,
  • projektů organizací či sdružení, která se věnují mimoškolním výchovným a vzdělávacím aktivitám převážně zaměřeným na děti, žáky a studenty škol a školských zařízení se sídlem ve městě Příbram,
  • metodických (výukových) materiálů nebo publikací s výchovnou nebo vzdělávací tematikou, jejichž autoři nebo výsledné materiály mají vazbu na město Příbram,
  • projektů zaměřených na organizaci soutěží ve znalostech a dovednostech dětí, žáků a studentů příbramských škol Program je zaměřen také na podporu celoroční činnosti subjektů zabývajících se výchovně vzdělávacími aktivitami.
 • Účelem programu je podpora projektů, které efektivně přispívají k tomu, aby se město Příbram rozvíjelo jako vzdělanostní centrum regionu, v němž se kombinují a spojují různé projekty co nejširšího spektra vzdělávacích aktérů. Město Příbram díky tomu bude systematicky posilovat svou prestiž vzdělanostního centra, kde se všichni občané bez rozdílu a na základě rovného přístupu zapojují do jednotlivých vzdělávacích aktivit a významně tak podporují rozvoj občanské společnosti.
 • Program je určen pro podporu projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské Unie.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 1 000 000 Kč.
 • Podmínkou pro poskytnutí dotace je dále, že nejvyšší požadovaná částka uvedená v žádosti může činit maximálně 80 % z celkových nákladů na projekt.
 • Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti přitom nesmí přesáhnout 80 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Pro poskytnutí podpory není podstatná forma právní subjektivity příjemce dotace.
 • Žadatel v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit do této oblasti podpory pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Královéhradecký kraj – Propagace zemědělství a místní produkce

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na zvýšení povědomí obyvatel o významu zemědělství a příbuzných oborů v oblasti praktické péče o životní prostředí, zlepšení marketingu a odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů.

MO ČR Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

vh14

Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

Etická výchova ve školách v Královéhradeckém kraji

volunteers-2654004_960_720

Podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu jako prevenci rizikového chování a zdravého životního stylu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.

SFDI – Financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2022

shutterstock_155878709.jpg

Dotace na výstavby nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2022.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – Královéhradecký kraj

speaker-1596210__340

Dotace na podporu zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel Královéhradeckého kraje v souladu s krajskou koncepcí EVVO.

Ochrana přírody a krajiny v Královéhradeckém kraji

shutterstock_154277075.jpg

Dotace na tvorbu územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně (biocentra a biokoridory) včetně zpracování komplexních projektů výsadeb dřevin při zakládání prvků ÚSES.

Opatření k zadržování vody v krajině – Královéhradecký kraj

autumn-2242958__340

Dotace na vytváření podmínek pro posílení retence a akumulace vody v krajině, zvýšení zásob povrchových vod, zlepšení technického stavu rybníků, vodních toků a malých vodních nádrží a navracení jejich základních vodohospodářských funkcí.