Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2019

Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti je neinvestiční dotace poskytovaná žadatelům, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci (vystoupení, koncert, výstava, vydání publikace apod.).

Program záchrany architektonického dědictví

shutterstock_127969568.jpg

Dotace v rámci tohoto Programu Ministerstva kultury jsou určeny na podporu zachování a obnovy kulturních památek a jejich areálů. Finanční prostředky mohou získat organizace zřizované Ministerstvem a ostatní vlastníci kulturních památek.

Ministerstvo kultury Podpora kulturních aktivit v památkové péči

shutterstock_115264639.jpg

Výběrové řízení Ministerstva kultury pro rok 2019 na projekty v oblasti podpory kulturních aktivit spolků, případně obecně prospěšných společností působících v památkové péči v České republice.

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 až 2020

shutterstock_8344501.jpg

Dotace na podporu pravidelné celoroční činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti práce s dětmi a mládeží, podporu nabídky aktivit nestátních neziskových organizací určených pro neorganizované děti a mládež včetně dětí a mládeže znevýhodněných. 

CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies

shutterstock_154288988.jpg

Cílem tohoto programu je podpořit studium zahraničních studentů na českých veřejných a soukromých vysokých školách, které jsou obecně prospěšnou společností, a studium studentů a pobyty akademických pracovníků těchto vysokých škol v zahraničí na stipendijních místech sjednaných v rámci provádění mezinárodní smlouvy „Agreement Concerning the Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS III)“.

Dotace z Fondu hejtmana pro Plzeňský kraj 2018

shutterstock_19176397.jpg

Mimoprogramová dotace, kterou lze využít ve výjimečných případech, kdy nebylo možné využit dotaci z jiných dotačních programů Plzeňského kraje, je určena pro fyzické osoby, právnické osoby, obce i příspěvkové organizace. 

Podpora tělovýchovných aktivit ve městě Plzni

shutterstock_107814275.jpg

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlásil nový grantový program v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2019 na podporu tělovýchovných aktivit.

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg

Město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo grantový program na podporu aktivit k technickému vzdělávání v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

MŠMT Státní podpora sportu – Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

shutterstock_107814275.jpg

Tato výzva, vyhlášená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, si klade za cíl podpořit sport na celonárodní úrovni a tím zlepšit zdravotní stav obyvatelstva České republiky.

Program Zdravé municipality JMK

images

Cílem programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy.