Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Moravskoslezský kraj – Program Finanční nástroj JESSICA II

business-3152586__340

Cílem programu je poskytovat zvýhodněný úvěr na rozvojové projekty v Moravskoslezském kraji, které nejsou dostatečně finančně podporovány v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů a národních dotačních programů.

Dotace na opravu bytového domu – Státní fond rozvoje bydlení – Panel 2013+

building-414408__340

Využijte možnosti čerpat zvýhodněné úvěry na opravy bytových domů pomocí nepřímé dotace. Nepřímé dotace jsou zajímavou alternativou pro všechny bytové domy. V rámci programu Panel 2013 + je stále ještě možné čerpat zvýhodněné úvěry od státu. Oproti klasickým hypotékám jsou tyto úvěry úročeny nižší sazbou, než je hodnota inflace. Díky této sazbě je možné velmi dobře zajistit fungování domu i na další desítky let za velmi výhodných podmínek.

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora sítí kin

Dotace na podporu sítí evropských provozovatelů kin, která promítají významný podíl zahraničních evropských filmů.

7. výzva Společného programu na podporu výměny kotlů v Plzeňském kraji

shutterstock_156079715.jpg

Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla s cílem zlepšit kvalitu ovzduší.

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora filmových festivalů

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu audiovizuálních festivalů zaměřených na evropský film (podpora pro jednotlivé festivaly – akce 1 a pro sítě festivalů – akce 2).

Město Ústí nad Labem – Dotační program v oblasti sportu

shutterstock_107814287

Hlavním cílem je finanční podpora pohybové sportovní aktivity občanů statutárního města Ústí nad Labem a finanční podpora rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti sportu a sportovní činnosti mládeže do 18 let na území statutárního města Ústí nad Labem.

MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin

shutterstock_155224337.jpg

Podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

shutterstock_155648078.jpg

HMP vyhlašuje grantový program pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby občanům HMP. 

MSp – Prevence korupčního jednání

shutterstock_153259730.jpg

Dotace na seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce, zvýšení informovanosti občanů, vytváření poradenské struktury, posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni, zvyšování právního povědomí v oblasti korupčního jednání u zaměstnanců státní správy a samosprávy mohou  získat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby církví, které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence korupčního jednání nejméně jeden rok.

Pražský voucher na inovační projekty

shutterstock_96273743.jpg

Dotace na podporu vzniku a rozvoje mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je tedy nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.