Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP Výzva č. 111 – Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_155841245.jpg
Share Button

Dotační program, jehož cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny. Podpora se týká např. projektů na výstavbu nových rybích přechodů, založení biocenter, vytváření a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků nebo na opatření zamezující vodní erozi atd.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 18. prosince 2017 (13:00) do 28. února 2018 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 150 000 000 Kč.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč.
 • Maximální výše dotace tvoří 100 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů je na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2018, resp. 31. 12. 2021 včetně následné péče.
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007-2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>