Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP Výzva č. 112 – Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

shutterstock_155961095.jpg
Share Button

Jedná se o dotační program, jehož cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. Realizace projektu je na území celé České republiky mimo hl. m. Prahy. Celková alokace činí 100 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 18. prosince 2017 (13:00) do 28. února 2018 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně:
  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků;
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody);
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 100 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 250 000 Kč.
 • Maximální výše podpory tvoří 60 % způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci výzvy lze podpořit i výdaje spojené se založením trvalkových záhonů (neinvazních bylin a cibulovin) odpovídajících podmínkám stanoviště do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů souvisejících s výsadbou či ošetřováním dřevin a výdaje na pořízení a instalaci nového, či rekonstrukci stávajícího mobiliáře maximálně do výše 20 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>