Přeskočit na obsah

MD ČR — Výzva č. 05 — Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 11 – Technická pomoc

Dotace na podporu přípravy, výběru a hodnocení projektů a monitorování implementace operačního programu, dále tvorba metodických dokumentů a manuálů, poradenské a konzultační služby, nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (např. kontroly a administrace žádostí o platbu).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 11. 2022 do 30. 6. 2029.

Příjemci podpory:

 • Subjekty přímo zapojené do implementace OP Doprava a subjekty, které svou činností přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a to včetně vybraných příjemců z tematických prioritních os OP Doprava (podpora je zacílena na příjemce v sektoru doprava, kteří jsou odpovědní za správu dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu).

Typy podporovaných aktivit:

 • Řízení a kontrola programu – zejména financování aktivit ŘO — podporujících přípravu, výběr a hodnocení projektů a monitorování implementace operačního programu, dále tvorba metodických dokumentů a manuálů, poradenské a konzultační služby, nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (např. kontroly a administrace žádostí o platbu).
 • Podpora absorpční kapacity – zejména financování činností příjemců souvisejících s programovým obdobím 2021–2027 – podpora při přípravě projektových žádostí. Jedná se zejména o metodickou, konzultační a právní podporu, přípravu projektů, předběžné posouzení přijatelnosti projektů/ žádostí o podporu, projednávání projektů.
 • Technické zabezpečení činností – zejména osobní náklady subjektů zapojených do implementace OPD2021+ včetně příslušenství, podpůrné činnosti nezbytné pro implementaci OPD2021+ zajišťované externě a materiální zabezpečení činností.
 • Publicita – zejména zajištění realizace komunikační strategie a ročních komunikačních plánů. Aktivity budou zabezpečovat dostatečnou propagaci a informovanost o operačním programu pro veřejnost a zejména propagaci EU podílu na jednotlivých projektech spolufinancovaných v rámci operačního programu.
 • Vzdělávání — hlavním cílem je zajištění zvyšování kvalifikace subjektů podílejících se na implementaci OPD2021+.
 • Evaluace – zejména vypracování analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, analyzování průběhu jejich realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur, identifikování slabých míst implementační struktury a kapacity, vyhodnocování dalších relevantních aktivit apod.
 • Dokončení realizace programového období 2014–2020 a příprava nového programového období 2028+ – zejména náklady spojené s dokončením realizace programového období 2014 — 2020 a náklady spojené s realizací počáteční fáze nového programového období 2028+, dále pak zpracování analýz a podkladových studií či strategií pro samotnou přípravu operačního programu v období 2028+, včetně zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) včetně předprojektové a projektové přípravy.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů: Není stanovena.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • Příspěvek Unie (Fond soudržnosti): 1 136 588 541 Kč.
  • 85 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2029.
 • Cílová území: Území celé ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru