Přeskočit na obsah

1. výzva — Program Interreg Europe — programové období 2021 – 2027

V rámci výzvy bude možné realizovat projekty zaměřené na výměnu zkušenosti, s důrazem na zlepšení politik regionálního rozvoje, ve všech tematických oblastech kohezní politiky.

Příjem žádostí:

 • První výzva programu bude probíhat od 5. dubna do 31. května 2022 (12:00).

Příjemci podpory:

 • OSS a PO OSS.
 • Školy a školská zařízení.
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace.
 • Veřejně prospěšná činnost.
 • Obce a jejich PO.
 • Kraje a jejich PO.

Typy podporovaných projektů:

 • Tematické zaměření programu 80 % alokace programu na tyto tematické oblasti.
 • Cíl politiky 1 — Inteligentnější Evropa:
  • Posilování výzkumných a inovačních kapacit a pokročilých technologií.
  • Digitalizace.
  • Konkurenceschopnost malých a středních podniků.
  • Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci.
 • Cíl politiky 2 — Zelenější Evropa:
  • Energetická účinnost a podpora energie z obnovitelných zdrojů.
  • Rozvoj inteligentních energetických systémů.
  • Prevence rizik a přizpůsobení se změně klimatu.
  • Udržitelné nakládání s vodou.
  • Oběhové hospodářství.
  • Ochrana biodiverzity.
  • Podpora udržitelné multimodální městské mobility.
 • Cíl politiky 4 — Sociálnější Evropa:
  • Rozvoj sociální ekonomiky a inkluzivita trhů práce.
  • Odolnost systémů zdravotní péče.
  • Udržitelný cestovní ruch a kultura.
 • Tematické zaměření programu 20 % alokace programu na tyto tematické oblasti.
 • Cíl politiky 3 — Propojenější Evropa:
  • rozvoj inteligentní a intermodální sítě TEN‑T,
  • rozvoj inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility včetně napojení na sítě TEN‑T.
 • Cíl politiky 4 — Sociálnější Evropa:
  • inkluzivní, moderní a odolné vzdělávání,
  • podpora začlenění znevýhodněných skupin obyvatelstva včetně migrantů.
 • Cíl politiky 5 — Evropa blíže občanům:
  • podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v městských oblastech,
  • podpory integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Financování ze strany programu (Evropský fond pro regionální rozvoj):
 • 80 % — pro veřejné/veřejnoprávní subjekty (definice podle směrnice č. 2014/24/EU, čl. 2.4):
  • zřízený za konkrétním účelem poskytování potřeb v obecném zájmu, který není průmyslového nebo obchodního charakteru;
  • s právní subjektivitou;
  • z větší části financovaný státními, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními orgány; nebo ve kterém vykonávají tyto orgány dohled nad řízením; nebo který má správní, řídicí nebo dozorčí radu, ve které je více než polovina členů jmenována státními, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávní orgány.
 • 70 % — pro soukromoprávní neziskové subjekty.
 • Dotace ze státního rozpočtu činí 5 % — 20 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Při příležitosti vyhlášení 1. výzvy bude program organizovat online informační den k nastavení programu a podmínkám první výzvy. Informační den umožní účastníkům vzájemný networking a vyhledávání partnerů do projektových konsorcií.  Celá akce bude v anglickém jazyce.

Doplňkové informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru