Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

114. výzva OP ŽP Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

garbage-bag-1256041__340
Share Button

Mezi hlavní cíle dotačního titulu patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 03. 09. 2018 do 1. 6. 2020 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
  • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma kovů, skla, skupiny odpadů 17 a 16 dle Katalogu odpadů). Podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení musí být minimálně 60 %.

Forma a výše podpory:

  • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.
  • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
  • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH).
  • Výše podpory činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Území celé České republiky.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>