Přeskočit na obsah

25. kontinuální výzva Národní podpora cestovního ruchu

Dotace na činnosti, které podpoří další růst potenciálu cestovního ruchu v České republice. Projekty musí mít prokazatelný přínos z hlediska dopadů na sociální a ekonomický růst, tím, že umožní napojení dalších projektů v oblasti kultury, služeb a vzdělávání v cestovním ruchu realizovaných zejména v jednotlivých operačních programech.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 25. 6. 2014 do 1. 10. 2014 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace s celorepublikovou působností v cestovním ruchu — spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, sociální družstva, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti.
 • Zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu.
 • Celorepubliková působnost žadatele bude dána tím, že projekt bude realizován v minimálně 4 regionech NUTS II (např. Severovýchod, Severozápad, Střední Čechy, Střední Morava, apod.).

Typy podporovaných projektů:

 • Individuální projekty, které naplňují více cílů podpory cestovního ruchu.
 • Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni.
 • Podpora ucelené prezentace a propagace národního kulturně historického dědictví a přírodního bohatství.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 150 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace až 95 % z celkových způsobilých nákladů.
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 20 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V této výzvě budou podpořeny pouze projekty, které nevytvářejí příjmy v průběhu realizace, udržitelnosti a referenčního období, tj. 15 let od zahájení realizace projektu.
 • Realizace projektu je možná na celém území ČR včetně hlavního města Prahy. Některé aktivity mohou být uskutečněny i v zahraničí (např. účast na veletrzích, propagační kampaně, apod.).

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru