Přeskočit na obsah

26. otevřené grantové kolo Ústecké komunitní nadace “Lidé s lidmi” a “Lidé k budoucnosti”

Nadační příspěvky jsou určeny na podporu projektů, které přispívají zároveň k dlouhodobé udržitelnosti komunity, k budování lidské vzájemnosti a k posilování vztahu k místu. V 26. otevřeném grantovém kole budou k dispozici prostředky v minimální výši 350 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 29. září 2014.

Příjemci podpory:

 • Následující typy neziskových organizací registrovaných v ČR: 
  • Nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80 % žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.
  • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji.
  • Veřejné vysoké školy.
  • Obce, sdružení a spolky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • V grantovém kole budou podporovány projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem v následujících oblastech podpory:

Grantový program Lidé s lidmi — Budování lidské vzájemnosti:

 1. Budu dobrý, buďme dobří: Posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Podpora a šíření pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizace lidí v boji s pasivitou a lhostejností. Motivace k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví.
 2. Žijeme spolu: Budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podpora rodinných vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti lidí. Eliminace rizikového chování. Snižování napětí ve společnosti.

Grantový program Lidé k budoucnosti — Směřování k dlouhodobé udržitelnosti:

 1. Mladým otevřeno: Slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce. Podpora rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy škol a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek a příležitostí pro zdravý růst mladé generace. Podpora mládežnických iniciativ.
 2. Udržitelná budoucnost: Podpora inovací ve vzdělávání. Rozvoj mezinárodní spolupráce a inspirací ze zahraničí. Vytváření a využívání nástrojů pro přenos a sdílení know-how, zkušeností a informací. Podpora koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování. Podpora dlouhodobě udržitelných procesů a řešení.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí 50 000 Kč, na období maximálně dvanácti měsíců, a to na období od 1. ledna do 31. prosince 2015.
 • Nevládní neziskové organizace mohou získat nadační příspěvek: 
  • Až do výše 100 % celkových nákladů, a to v případě, že žádaný nadační příspěvek je ve výši do 30 000 Kč.
  • Až do výše 80 % celkových nákladů, a to v případě, že žádaný nadační příspěvek je ve výši nad 30 000 Kč.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi, kraji, veřejné vysoké školy či obce a jejich sdružení mohou žádat maximálně o 50 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru