Přeskočit na obsah

27. výzva – Příroda a krajina v Moravskoslezském kraji — OP ST

Výzva podpoří individuální projekty na obnovu přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 16. 06. 2023 (14:00) do 30. 06. 2024 (12:00).

Příjemci podpory:

 • Dobrovolné svazky obcí, Kraje, Obce, Veřejné výzkumné instituce, Organizační složky státu, Fyzické osoby podnikající, Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace a obecně prospěšné společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Církve a církevní organizace, Fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je určena pro předkládání žádostí o dotační podporu. Předkládané záměry poskytují základní informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, předpokládaném financování a jeho rozložení v letech a o očekávané formě a výši podpory.
 • Aktivita 1: Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků (Vytváření a obnova tůní a mokřadů, Malé vodní nádrže, Revitalizace a renaturace vodních toků a niv, Nákup nemovitostí pro podporu renaturačních procesů)
 • Aktivita 2: Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi (Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES).
 • Aktivita 3: Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů. 
 • Aktivita 4: Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů.
 • Aktivita 5: Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti a Zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti.

Forma a výše podpory:

 • Alokace pro výzvu: 225 mil. Kč.
 • Minimální výše způsobilých nákladů: 200 tis. eur na projekt.
 • Maximální výše podpory: bez stanoveného limitu.
 • Aktivita 1
  • U podpory malých vodních nádrží je míra podpory maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů.
  • U ostatních aktivit je míra podpory maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů.
 • Aktivita 2
  • U podpory pro aktivitu založení skladebných prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů) je míra podpory maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů.
  • U podpory pro aktivitu založení a/nebo obnova vegetačních krajinných prvků a interakčních prvků, obnova ÚSES – remízy, stromořadí, sady, solitérní stromy, travobylinné porosty a založení a/nebo obnova zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami, je míra podpory maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů.
 • Aktivita 3
  • Míra podpory je maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů.
  • Bonifikace míry podpory pro projekty péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, rašeliniště, prameniště, vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace) a další mokřady s výjimkou MVN a pro předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů a pro orgány ochrany přírody v rezortu MŽP (AOPK ČR, správy NP) je 100 %.
  • Míra podpory pro projekty výstavba a komplexní (zásadní) rekonstrukce malých vodních nádrží, odbahnění vodních nádrží v biocentru ÚSES je 70 %.
 • Aktivita 4
  • Míra podpory je maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
  • Bonifikace míry podpory pro orgány ochrany přírody v rezortu MŽP (AOPK ČR, správy NP) je 100 % celkových způsobilých nákladů.
  • Míra podpory pro expanzivní druh jmelí bílé je 80 % celkových způsobilých nákladů.
 • Aktivita 5
  • U podpory pro projekty na zajištění migrace pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce v kategorii mezinárodní a národní prioritní koridory je míra podpory maximálně 100 % celkových způsobilých nákladů.
  • U podpory pro projekty na zajištění migrace pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce v kategorii regionální prioritní koridory či vyplývající z příslušných plánů dílčích povodí (vodní toky mimo Koncepci) je míra podpory maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů.
  • U podpory pro odstranění či eliminace migrační překážky na ostatních vodních tocích v ČR a pro migrace pro suchozemské živočichy je míra podpory maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů.
  • Bonifikace míry podpory pro orgány ochrany přírody v rezortu MŽP (AOPK ČR, správy NP) je 100 % celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Na daný projekt může být podána jen jedna žádost.
 • Cílová území: Území po těžbě v rámci Moravskoslezského kraje.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru