Přeskočit na obsah

28. výzva ROP Jihozápad je zaměřena na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě

Dotace na modernizaci regionální silniční sítě, která má za cíl zlepšit propojení center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, napojení rozvojových ploch na nadřazenou silniční síť, zlepšení napojení venkovských oblastí a příhraničních oblastí na centra, zlepšení dostupnosti hraničních přechodů a snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (bezpečnost, emise, hluk).

Příjem žádostí

 • Od 15.10.2013 do 20.12.2013 12:00 hod.

Příjemci dotací

 • Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji podle § 23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podporované projekty

 • Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy pro zlepšení dostupnosti center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť.
 • Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba silnic II. a III. třídy k hraničním přechodům.
 • Výstavba nových silnic II. a III. třídy vyvolaná modernizací nadřazené silniční sítě.
 • Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace silnic II. a III. třídy pro napojení nových rozvojových ploch.
 • Modernizace frekventovaných silnic II., popř. III. třídy v blízkosti sídel za účelem snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (obchvaty apod.).

Formy a výše podpory

 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 5mil Kč.
 • Maximální přípustná výše dotace na jeden projekt není stanovena.

Specifikace a omezení

 • V oblasti intervence 1.1 nebudou podporovány akce neinvestičního charakteru, tj. prostá oprava a údržba silnic II. a III. třídy.

Doplňující informace

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru