Přeskočit na obsah

3. veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

Dotace na na podporu programových projektů z oblasti výzkumu a vývoje mohou získat výlučně výzkumné organizace v souladu se zákonem a nařízením, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu. Z Národního programu udržitelnosti I bude podporován rozvoj a udržitelnost projektů nových evropských center excelence, regionálních a dalších typů výzkumných center vybudovaných v ČR v letech 2007–2015 za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj, jejichž hlavní činností, pro kterou byla tato centra zřízena, je činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

Příjem žádostí:

 • Od 4. 3. 2014 do 15. 5. 2014 do 14:30 hodin.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace v souladu se Zákonem č.  130/2002  Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Komise (ES) č. 800/2008, kterým se podle článku 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie veřejné podpory za slučitelné se společným trhem.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj a udržitelnost projektů nových evropských center excelence, regionálních a dalších typů výzkumných center vybudovaných v ČR v letech 2007–2015 za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), jejichž hlavní činností, pro kterou byla tato centra zřízena, je činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

Forma a výše podpory:

 • Míru podpory a její výši u jednotlivých příjemců podpory a projektů stanoví poskytovatel podle Nařízení, s ohledem na návrh uchazeče a na základě výsledků hodnocení návrhu projektu.
 • Míru podpory vyčíslí uchazeč v návrhu projektu podle přiřazení projektu a jeho jednotlivých výzkumných aktivit a tomu odpovídajících způsobilých nákladů k jednotlivým kategoriím výzkumu.
 • Přitom míra podpory projektu z veřejných prostředků nesmí přesáhnout 100% způsobilých nákladů pro základní výzkum; 50% způsobilých nákladů pro průmyslový výzkum; 25% způsobilých nákladů pro experimentální vývoj.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt, jehož předmětem je převážně základní výzkum je 20 mil. €.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt, jehož předmětem je převážně průmyslový výzkum je 10 mil. €.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt, jehož předmětem je převážně experimentální vývoj je 7,5 mil. €.

Specifika a omezení:

 • Podpořeny budou pouze víceleté projekty v délce trvání nejvýše 5 let, tj. 60 kalendářních měsíců.
 • Každé centrum může zajišťovat svoji udržitelnost vždy nejvýše jedním projektem programu NPU I.
 • Období trvání programu NPU I je stanoveno na léta 2013–2020. Čerpání podpory i řešení všech projektů programu NPU I musí být ukončeno nejpozději k 31. 12. 2020.
 • Při dělení podpory na řešení jednoho projektu je z prostředků programu NPU I omezeno hranicí 50% z celkových uznaných nákladů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru