Přeskočit na obsah

30. otevřené grantové kolo Ústecké komunitní nadace

V grantovém kole budou podporovány projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají do 2. října 2017.

Příjemce podpory:

 • Nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80 % žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji.
 • Veřejné vysoké školy.
 • Obce do 2 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Lidé a místo – Posilování vztahu k místu… 
  • Cílem je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejný.
 • 2. Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti… 
  • Cílem je přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí.
 • 3. Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé udržitelnosti… 
  • Cílem je přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí 50 000 Kč, na období maximálně dvanácti měsíců, a to na období od 1. ledna do 31. prosince 2018.
 • Nevládní neziskové organizace a neformální občanské iniciativy mohou získat nadační příspěvek: 
  •  až do výše 100 % celkových nákladů projektu, a to v případě, že žádaný nadační příspěvek je ve výši do 30 000 Kč,
  •  až do výše 80 % celkových nákladů projektu, a to v případě, že žádaný nadační příspěvek je ve výši nad 30 000 Kč.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi, kraji, veřejné vysoké školy či obce mohou žádat maximálně o 50 % z celkových nákladů projektu.
 • V 29. otevřeném grantovém kole budou k dispozici prostředky v minimální výši 600 000 Kč pocházející z výnosů nadační jistiny, darů společností AIR PRODUCTS spol. s r.o. a JOTUN CZECH a.s. a darů dalších místních dárců.

Specifika a omezení:

 • V grantovém kole budou podpořeny pouze projekty, které přispívají zároveň: k posilování vztahu k místu; k budování lidské vzájemnosti; k dlouhodobé udržitelnosti komunity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru