Přeskočit na obsah

5.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – KOMUNITNÍ CENTRA

Dotace na podporu aktivit směřující k profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  13. 8. 2018 ve 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji.
 • Obce a organizace zřizované a zakládané obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí a organizace  zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve.

Typy podporovaných aktivit:

Hlavní podporované aktivity: 

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
 • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány.
 • nákup pozemků a staveb.
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení.
 • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb.
Vedlejší aktivity projektu:
 •  demolice staveb na místě realizace projektu.
 •  úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky).
 •  zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor).
 •  projektová dokumentace, EIA.
 •  zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení.
 •  studie proveditelnosti.
 •  povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel).
 •  nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny.
 • vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu     300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2020.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru