Přeskočit na obsah

5. Výzva MAS Labské skály – OPŽP – Realizace ÚSES

Dotace na podporu zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 2. 5. 2019 ve 20:00.

Příjemci podpory:

  • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

  • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.
  • Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
  • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí: Maximální výše podpory 100 %.
  • Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES: Maximální výše podpory 80 %.

Specifika a omezení:

  • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru