Přeskočit na obsah

75. výzva — ITI Pardubice — Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků — Služby infrastruktury — aktivita A, B, C, D

Dotace na podporu zkvalitňování služeb podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 12. 2019, 10:00 — 23. 12. 2019, 10:00.

Příjemci podpory:

 • Malý a střední  podnik, městská samospráva, organizace pro výzkum a šíření znalostí. 
  • Veřejná obchodní společnost, Společnost s ručením omezeným, Společnost komanditní, Akciová společnost, Ústav, Družstvo, Státní podnik, Národní podnik, Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, Státní příspěvková organizace ze zákona, Veřejnoprávní instituce, Vysoká škola (veřejná, státní), Veřejná výzkumná instituce, Komora (hospodářská, agrární), Zájmové sdružení právnických osob, Dobrovolný svazek obcí, Obec, Město, Kraj, Evropské hospodářské zájmové sdružení, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Odštěpný závod.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita A — Poskytování služeb inovačním podnikům – MSP.
 • Aktivita B — Provozování inovační infrastruktury.
 • Aktivita C — Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
 • Aktivita D — Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory pro aktivitu A: 
  • a) 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP) — uživatelů poradenských služeb.
  • b) 100 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce.
  • Dotace na projekt příjemce (inovační infrastruktury) poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč.
  • Dotace na služby pro konečného příjemce — konkrétního MSP je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 250 tis. Kč.
 • Míra podpory pro aktivity B, C, D: 
  • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů.
  • a) 1 — 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce.
  • b) 5 – 58,5 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce.

Specifika a omezení:

 • V rámci aktivity A jsou způsobilými výdaji: 
  • a) osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům — inovativním MSP (poradců a expertů),
  • b) nákup externích poradenských služeb,
  • c) marketing a propagace (maximálně 400 tis. Kč na projekt),
  • d) režijní náklady (15 % z osobních nákladů dle bodu 5.2a).
 • V rámci aktivit B, C a D jsou způsobilými výdaji: 
  • a) výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek),
  • b) výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a knowhow nepřesahující cenu obvyklou, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíce; software apod.),
  • c) náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt,
  • d) provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.,
  • e) náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory.
 • Cílové území: Území ITI Hradecko-pardubické aglomerace.
 • Každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této výzvě v rámci podporované aktivity A oprávněn předložit maximálně jeden projekt.
 • Každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této Výzvě v rámci podporovaných aktivit B, C a D oprávněn předložit maximálně dva projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru