Přeskočit na obsah

8. Výzva MAS Naděje o.p.s. — Výsadba dřevin — II

Dotace na   výsadbu dřevin na nelesní půdě, např. budování alejí, stromořadí podél cest, a některých protierozních opatření, která navazují i na pozemkové úpravy na nelesní půdě.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. srpna 2018.

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, DSO, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejné instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky (zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech), podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

  • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.
  • Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.
  • Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu:     100 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu:  3 783 770 CZK.
  • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektu musí být na území CHKO České Středohoří a zároveň území v působnosti MAS Naděje o.p.s. Katastrální území obcí Bečov (Milá), Bělušice (Bedřichův Světec), Odolice, Korozluky, Lužice, Skršín, Chrámce, Dobrčice u Skršína, částečně Sedlec u Obrnic).
  • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru