Přeskočit na obsah

9. Výzva MAS Královská stezka — OPZ – Sociální služby III

Dotace na sociální služby s cílem snižovat počet osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a zlepšit přístup ke službám pro potřebné cílové skupiny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 30. 11. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociální služby:
  • Odborné sociální poradenství. Terénní programy. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Raná péče. Krizová pomoc. Kontaktní centra. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Sociální rehabilitace. Sociálně terapeutické dílny. Služby následné péče. Podpora samostatného bydlení. Osobní asistence. Odlehčovací služby.
 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob: 
  • Preventivní programy. Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení. Předcházení ekonomické stability. Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území. Doplňkové aktivity.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 333 143,75 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0  — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru