Přeskočit na obsah

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy

Program slouží k financování opatření v lesích České republiky v souvislosti s postupující změnou klimatických podmínek. Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je plánován pro roky 2009 – 2018 s dokončením rozestavěných akcí v roce 2018 a jejich závěrečným vyhodnocením do konce roku 2019. V rámci celého programu se počítá s rozdělením řádově desítek milionů korun ročně. 

Příjem žádostí:

 • Žadatel předkládá od 1. 3. do 30. 9. běžného roku konečnou žádost včetně investičního záměru a příloh v jednom vyhotovení na středisko AOPK ČR.

Příjemce podpory:

 • Příjemci podpory mohou být fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce a kraje), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů, včetně likvidace invazních druhů.
 • Opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese.
 • Ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a k následnému přirozenému rozkladu po těžbě v lesním porostu.
 • Zpracování lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) pro hospodářskou úpravu nepasečných forem hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory činí 250 000 Kč.
 • Dotace na opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese je stanovena sazbou ve výši 500,- Kč/m3.
 • Dotace na opatření ponechání výstavků po těžbě v lesním porostu je stanovena sazbou ve výši 400,- Kč/m3.
 • Dotace na zpracování LHP je stanovena sazbou ve výši 650 Kč/ha.

Specifika a omezení:

 • Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je plánován pro roky 2009 – 2018 s dokončením rozestavěných akcí v roce 2018 a jejich závěrečným vyhodnocením do konce roku 2019.
 • Sběrnými místy projektových žádostí jsou regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která žádosti posoudí a následně MŽP doporučí opatření vhodná k realizaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru