Přeskočit na obsah

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

Program  slouží k financování opatření týkající se tvorby a obnovy ekostabilizačních prvků v krajině. Žadatelem mohou být obce, kraje, fyzické osoby, příspěvkové organizace apod.  Maximální výše podpory činí 250 tis. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu stavebních akcí jsou přijímány celoročně, příjem ostatních žádostí probíhá od 1. března do 30. září aktuálního roku.

Příjemce podpory:

 • Příjemci podpory mohou být fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce a kraje), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Obnova vegetačního krytu.
 • Odstraňování nepovolených skládek odpadu.
 • Péče o dřeviny.
 • Protierozní opatření.
 • Regulace šíření invazních druhů.
 • Šetrné hospodaření na zemědělské půdě.
 • Úprava stanovištních poměrů.
 • Zachování a vytváření krajinných prvků.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory činí 250 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100% celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta i na náklady na přípravu akce.
 • Maximální délka realizace akce je pět let.
 • Jedna žádost může zahrnovat opatření z jednoho a více podprogramů.
 • Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je plánován pro roky 2009 – 2018 s dokončením rozestavěných akcí v roce 2018 a jejich závěrečným vyhodnocením do konce roku 2019.
 • Žadatel předkládá od 1. 3. do 30. 9. běžného roku konečnou žádost včetně investičního záměru a příloh v jednom vyhotovení na středisko AOPK ČR, která žádosti posoudí a následně MŽP doporučí opatření vhodná k realizaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru