Přeskočit na obsah

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystém

Program slouží k financování opatření zaměřených na zpomalení odtoku srážkové vody z krajiny, zlepšení infiltrace do podzemní části a na omezení negativních dopadů zvýšeného výskytu extrémních klimatických jevů. Žadatelem může být obec, kraj, fyzická osoba, příspěvková organizace apod. Maximální výše podpory činí 1 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu stavebních akcí jsou přijímány celoročně, příjem ostatních žádostí probíhá od 1. března do 30. září aktuálního roku.

Příjemce podpory:

 • Fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce a kraje), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti.
 • Obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity.
 • Zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jeden projekt je 1 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100% celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta i na náklady na přípravu akce.
 • Maximální délka realizace akce je pět let.
 • Jedna žádost může zahrnovat opatření z jednoho a více podprogramů.
 • Budované a obnovované nádrže slouží primárně k zajištění ekologicko-stabilizační funkce v krajině a podpoře biologické rozmanitosti a nesmějí být využívány k intenzivnímu či polointenzivnímu chovu ryb ani drůbeže.
 • Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je plánován pro roky 2009 – 2018 s dokončením rozestavěných akcí v roce 2018 a jejich závěrečným vyhodnocením do konce roku 2019.
 • Žadatel předkládá od 1. 3. do 30. 9. běžného roku konečnou žádost včetně investičního záměru a příloh v jednom vyhotovení na středisko AOPK ČR, která žádosti posoudí a následně MŽP doporučí opatření vhodná k realizaci.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru