Přeskočit na obsah

Akce pro děti a mládež ve volném čase v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 02. 11. 2023, 8:00 do 13. 12. 2023, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto skutečnost uvedenu ve stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70% členské základny a členové platí pravidelné členské příspěvky) nebo mají charakter NNO pracujících s dětmi a mládeží (mají ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jejich činností je práce s dětmi a mládeží).
 • Právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost (např. obecně prospěšné společnosti, ústavy, obce, města, školy).
 • Fyzické osoby podnikající (fyzické osoby, které jsou samostatnou účetní jednotkou) a vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí pro děti a mládež do 26 let s krajskou působností (tedy akce, které jsou určeny minimálně pro 150 osob do 26 let z Královéhradeckého kraje, nebo akce, do kterých se zapojí účastníci z minimálně tří územních obvodů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje a jsou určeny minimálně pro 50 osob do 26 let).
 • Podpora akcí, které mají doloženou minimálně tříletou tradici (nejvyšší).
 • Soubor 3 a více akcí v projektu (vysoká).
 • Podpora akcí se zapojením znevýhodněných dětí a mládeže (sociální, zdravotní) (střední).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 35 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích projektu: 50 %.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území Královéhradeckého kraje.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. Spolek nesmí podat současně projekt v dotační oblasti Tělovýchova a sport a Volnočasové aktivity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru