Přeskočit na obsah

AOPK ČR — Program péče o krajinu — Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B)

Cílem Výzvy je udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny prostřednictvím neinvestičních jednoletých opatření v krajině menšího rozsahu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 2. 2023, 0:00 h. do 17. 3. 2023, 23:59 h..

Příjemci podpory:

 • Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Kraje, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby — ostatní, Příspěvkové organizace, Společenství vlastníků jednotek, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině.
  • B.1 a) Vytváření podmínek pro zachování nebo obnovu biotopů uvedených v Červeném seznamu biotopů ČR nebo biotopů s přirozeným výskytem alespoň jednoho stanovištně odpovídajícího druhu uvedeného v některém z aktuálních červených seznamů druhů České republiky nebo uvedeného ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo pro podporu uvedených druhů.
  • B.1 b) Likvidace invazních nepůvodních a expanzivních druhů rostlin a živočichů a omezování jejich výskytu.
 • B.2 Péče o krajinné prvky.
  • B.2 a) Péče o významné krajinné prvky a prvky územního systému ekologické stability.
  • B.2 b) Péče o významné a památné stromy, jejich skupiny a stromořadí a péče o genofondové plochy.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 29 mil. Kč.
 • Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše dotace na jednu žádost není stanovena. 
 • Maximální výše dotace na jednu žádost činí 250 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou správ národních parků, Správy jeskyní ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
 • Oprávněným žadatelem je jak vlastník nemovitosti, tak nájemce či pachtýř. Oprávněným žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru