Přeskočit na obsah

AOPK ČR — Program péče o krajinu — Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B)

Cílem Výzvy je udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny prostřednictvím neinvestičních jednoletých opatření v krajině menšího rozsahu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 11. 2023, 0:00 h. do 14. 12. 2023, 23:59 h.

Příjemci podpory:

 • Všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou správ národních parků, Správy jeskyní ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajů na území soustavy Natura 2000.
 • Oprávněným žadatelem je jak vlastník nemovitosti, tak nájemce či pachtýř. Oprávněným žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině.
  • B.1 a) Vytváření podmínek pro zachování nebo obnovu biotopů uvedených v Červeném seznamu biotopů ČR nebo biotopů s přirozeným výskytem alespoň jednoho stanovištně odpovídajícího druhu uvedeného v některém z aktuálních červených seznamů druhů České republiky nebo uvedeného ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo pro podporu uvedených druhů.
  • B.1 b) Likvidace invazních nepůvodních a expanzivních druhů rostlin a živočichů a omezování jejich výskytu.
 • B.2 Péče o krajinné prvky.
  • B.2 a) Péče o významné krajinné prvky a prvky územního systému ekologické stability.
  • B.2 b) Péče o významné a památné stromy, jejich skupiny a stromořadí a péče o genofondové plochy.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 27 mil. Kč.
 • Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše dotace na jednu žádost není stanovena. 
 • Maximální výše dotace na jednu žádost činí 250 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci PPK B je možno žádat na opatření ve volné krajině, tzn. mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky, smluvně chráněná území kde je orgánem ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí ČR).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru