Přeskočit na obsah

AOPK — NPO — Výzva 1/ 2024  — Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny — Podprogram — Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů  na změnu klimatu

Dotace na podporu adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2023, 0:00 h. do 29. 3. 2024, 23:59 h. nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, právnické osoby.
 • Oprávněným žadatelem je jak vlastník nemovitosti, tak nájemce či pachtýř. Oprávněným žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatřeními realizovanými v této oblasti podpory jsou naplňovány indikátory:
  • Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa.
  • Péče o cenné nelesní terestrické biotopy.
  • Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a MVN).
  • Revitalizace a renaturace vodních toků a Výsadby dřevin mimo les.

Forma a výše podpory:

 • Alokace pro tuto výzvu je 120 mil. Kč.
 • Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše dotace na jednu žádost není stanovena. 
 • Maximální výše podpory je 250 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 6. 2025. Do konečného data realizace musí být provedena přebírka poskytovatelem dotace. Realizace projektu musí být zahájena nejpozději v roce 2024.
 • Oprávněnými žadateli jsou všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou: krajů, velkých právnických osob s ekonomickou činností v oddíle dle klasifikace NACE CZ A.01 – Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a souvis. činnost (klasifikace dle NACE CZ) pokud je plánované opatření stejného charakteru jako ekonomická činnost a zároveň není celou svou plochou ve zvláště chráněném území, území soustava NATURA 2000 nebo součástí registrovaného významného krajinného prvku podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru