Přeskočit na obsah

AOPK — NPO — Výzva 2/ 2023  — Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny — Podprogram — Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu

Dotace na podporu adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 4. 2023, 0:00 h. do 30. 11. 2023, 23:59 h. nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, právnické osoby (vyjma správ národních parků, Správy jeskyní ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR).
 • Oprávněným žadatelem je jak vlastník nemovitosti, tak nájemce či pachtýř. Oprávněným žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovaným adaptačním opatření je dílčí rekonstrukce stávající malé vodní nádrže (MVN), jejíž stav nevyžaduje komplexní rekonstrukci a k dlouhodobému udržení existence biotopu a k uchování funkce zadržení vody v krajině postačí dílčí rekonstrukce, tedy realizace jedné či více následujících činností: 
  • odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu), výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, atp.), výsadby doprovodných břehových porostů.

Forma a výše podpory:

 • Alokace pro tuto výzvu je 36,3 mil. Kč (z toho 6,3 mil. Kč DPH).
 • Výše podpory je poskytována až do výše 80 % celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše dotace na jednu žádost není stanovena. 
 • Maximální výše dotace je stanovena na 2,5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 6. 2025. Do konečného data realizace musí být provedena přebírka poskytovatelem dotace. Realizace projektu musí být zahájena nejpozději v roce následujícím po vyhlášení Výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru