Přeskočit na obsah

AOPK OPŽP — 5 výzva SC 1.6 — ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Dotace na posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2023 do 30. 4. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce, Dobrovolné svazky obcí, Kraje, Městské části hl. města Prahy, Státní podniky, Veřejnoprávní instituce, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, a další subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01), Spolky, pobočné spolky, Obecně prospěšné společnosti, Zájmová sdružení právnických osob, Vysoké školy, Školy, školská zařízení a školské právnické osoby, Církve, náboženské společnosti a organizace jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, Nadace a nadační fondy, Obchodní společnosti, Družstva, Fyzické osoby podnikající (vyjma aktivity 1.6.1.5 – návštěvnická infrastruktura), Fyzické osoby nepodnikající (vyjma aktivity 1.6.1.5 – návštěvnická infrastruktura).

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění.
 • Téma: Biodiverzita.
 • V rámci specifického cíle bude možno podporovat:
  • Opatření 1.6.1: Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny.
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2014 — 2020 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.
  • Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů.
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_05 Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.), ZMV 05 Travinné ekosystémy.
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření), ZMV 08 Lesní ekosystémy.
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_01 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, ZMV 01 Tůně.
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.070_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN.
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_03 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště.
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_04 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena, rušení odvodnění, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení.
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_07 Péče o biotopy ohrožených druhů vázaných na dřeviny rostoucí mimo les — vegetační prvky, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky.
  • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť.
  • Podaktivita 1.6.1.1.2.100_09 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť.
  • Aktivita 1.6.2.1 Péče o chráněná území (přírodní dědictví).
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_05 Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.), ZMV 05 Travinné ekosystémy.
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_05 Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.) (kraje), ZMV 05 Travinné ekosystémy.
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření), ZMV 08 Lesní ekosystémy.
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření) (kraje), ZMV 08 Lesní ekosystémy.
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_01 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, ZMV 01 Tůně.
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.085_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN.
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN) (kraje), ZMV 02 MVN.
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_03 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště.
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_04 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena, rušení odvodnění, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení.
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_07 Péče o předměty ochrany vázané na dřeviny rostoucí mimo les — vegetační prvky, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky.
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_07 Péče o předměty ochrany vázané na dřeviny rostoucí mimo les — vegetační prvky (kraje), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky.
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť.
  • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn) (kraje), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť.
  • Aktivita 1.6.1.3 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů.
  • Podaktivita: 1.6.1.3.1.085_10 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů, ZMV 10 Invazní rostliny a živočichové.
  • Podaktivita: 1.6.1.3.1.080_10 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů — jmelí, ZMV 10 Invazní rostliny a živočichové.
  • Aktivita 1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody.
  • Podaktivita: 1.6.1.5.1.070_11 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody, ZMV 11 Návštěvnická infrastruktura.

Forma a výše podpory:

 • Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle podaktivity. Výše podpory i míra spolufinancování pro jednotlivé podaktivity je uvedena v Příručce AOPK ČR.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru