Přeskočit na obsah

AOPK OPŽP ZMV — 7. výzva SC 1.3 — OPŽP – ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Dotace na podporu přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 5. 2024 do 31. 10.  2024.

Příjemci podpory:

 • Obce, Dobrovolné svazky obcí, Kraje, Městské části hl. města Prahy, Státní podniky, Veřejnoprávní instituce, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, a další subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01), Spolky, pobočné spolky, Obecně prospěšné společnosti, Vysoké školy, Školy, školská zařízení a školské právnické osoby, Církve, náboženské společnosti a organizace jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, Nadace a nadační fondy, Obchodní společnosti, Družstva, Fyzické osoby podnikající, Fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.
 • Téma: Klima — příroda
 • V rámci specifického cíle bude možno podporovat:
  • Opatření 1.3.1: Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech. 
  • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2014 — 2020 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.
  • Aktivita 1.3.1.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel.
  • Podaktivita 1.3.1.1.1.100_01 Vytváření a obnova tůní (mokřadů), ZMV 01 Tůně.
  • Podaktivita 1.3.1.1.2.060_02 Malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN.
  • Podaktivita 1.3.1.1.3.100_04 Revitalizace a renaturace vodních toků a niv, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení.
  • Aktivita 1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi.
  • Podaktivita 1.3.1.2.1.100_07 Vegetační krajinné prvky (založení prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky.
  • Podaktivita 1.3.1.2.1.080_07 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky.
  • Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně.
  • Podaktivita 1.3.1.4.1.085_07 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky.
  • Podaktivita 1.3.1.4.1.090_07 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně vyplývající ze SSSZ, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky.
  • Aktivita 1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině.
  • Podaktivita 1.3.1.5.1.100_04 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.
 • Celkové výdaje projektu nepřesahují 200 000 EUR.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč.
 • Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle podaktivity. Výše podpory i míra spolufinancování pro jednotlivé podaktivity je uvedena v Příručce AOPK ČR.

Specifika a omezení:

 • Jednotlivé podaktivity je možné kombinovat. Práce na jednotlivých podaktvitách nemusí být dokončeny najednou, proto příjemce podává Zprávu o realizaci a Žádost o platbu za každou dokončenou podaktivitu samostatně.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2029.
 • Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru