Přeskočit na obsah

AOPK OPŽP ZMV — 8. výzva SC 1.6 — OPŽP – ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Dotace na posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 5. 2024 do 31. 10.  2024.

Příjemci podpory:

 • Obce, Dobrovolné svazky obcí, Kraje, Městské části hl. města Prahy, Státní podniky, Veřejnoprávní instituce, Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, a další subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01), Spolky, pobočné spolky, Obecně prospěšné společnosti, Vysoké školy, Školy, školská zařízení a školské právnické osoby, Církve, náboženské společnosti a organizace jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, Nadace a nadační fondy, Obchodní společnosti, Družstva, Fyzické osoby podnikající, Fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění
 • Téma: Biodiverzita.
 • V rámci specifického cíle bude možno podporovat:
  • Opatření 1.6.1: Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny.
  • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2014 — 2020 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč.
 • Celkové výdaje projektu nepřesahují 200 000 EUR.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč.
 • Pro podaktivitu 1.6.1.1.2.100_09 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů činí 50 000 Kč.
 • Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle podaktivity. Výše podpory i míra spolufinancování pro jednotlivé podaktivity je uvedena v Příručce AOPK ČR.

Specifika a omezení:

 • Jednotlivé podaktivity je možné kombinovat. Pokud nebudou práce na různých podaktivitách dokončeny najednou, je nutné po dokončení každé z nich podat Zprávu o realizaci a Žádost o platbu ve výši částky platné pro dokončenou podaktivitu.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2029.
 • Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru