Přeskočit na obsah

AOPK — Výzva č. 3/2023 — NPO-POPFK 166 — Komplexní vodohospodářské studie

Dotace na zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině, návrh konkrétních opatření a realizace 10 % navržených opatření.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 28. 4. 2023, 0:00 h. do 30. 9. 2023, 23:59 h. nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Správci vodních toků, kraje, obce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Výzvy je zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině, návrh konkrétních opatření a realizace 10 % navržených opatření.
 • Studie budou zpracovány v několika typech s různou úrovní detailu výstupů s ohledem na rozsah řešeného území, konkrétně jsou podporovány tyto typy studií:
  • 1.1 Systematické řešení pro větší plochu povodí.
  • 1.2 Řešení konkrétních problémů uceleného malého povodí nebo jeho části s plochou do 30 km².
  • 1.3 Studie proveditelnosti revitalizace vodního toku v podrobnosti zadání pro zpracování projektové dokumentace.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše dotace na jednu žádost není stanovena.
 • Maximální výše dotace na jednu žádost není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Celá Česká republika.
 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 6. 2025. Do konečného data realizace musí být provedena přebírka realizovaných opatření poskytovatelem dotace. Realizace projektu (studie) musí být zahájena nejpozději v roce následujícím po vyhlášení Výzvy.
 • Realizace žádosti je rozdělena do 3 etap:
  • 1. etapa: vyhotovení studie včetně přehledu realizovatelných opatření a její schválení poskytovatelem dotace (následně možnost proplacení vypracování studie poskytovatelem),
  • 2. etapa: vypracování projektové dokumentace pro opatření zabírající min. 10 % plochy realizovatelných opatření vymezených ve studii, na základě které poskytovatel dotace vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci opatření,
  • 3. etapa: realizace a předání opatření ke kontrole poskytovateli dotace (nutné do 30. 6. 2025), následně proplacení projektové dokumentace a realizovaných opatření.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru