Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

MAS LEADER – Loucko, z.s. – IROP – Zvýšení kvality a bezpečnosti dopravní infrastruktury II

traffic-3612474__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Světovina – IROP – Infrastruktura do vzdělávání

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MZe – 9.A.b.4 – Speciální poradenství

ven

Dotace na podporu zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajistit získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány.

Podpora postupových soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit v Libereckém kraji

folklore-996388__340

Účelem podpory je zajistit kvalitní pořádání postupových přehlídek a soutěží neprofesionálních uměleckých aktivit v Libereckém kraji.

MAS Brána Vysočiny – Programový rámec PRV

tractor-3366278__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů.

MZe – Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

clouds-1852955__340

Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.

Podpora odpadového hospodářství – Moravskoslezský kraj

disposal-1846033__340

Cílem dotačního programu je podpořit prostřednictvím poskytnutí dotace navržení opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci obecních systémů a podpořit prostřednictvím poskytnutí dotace efektivnější nakládání s komunálními odpady.

Výzva MAS Moravský kras z.s.- OPŽP-Zeleň v sídlech

girl-3763238__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MZe – 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR

výzkum 1

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.

MZe – Dotační program 3.d. – Podpora tvorby rostlinných genotypů

landscape-3378774__340

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.