Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Jihočeský kraj – Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny

podyji-national-park-1906546__340

Cílem tohoto dotačního programu je podpora zpracování projektových záměrů pro hledání a nalezení efektivních opatření adaptace krajiny na klimatické změny, tak aby byla odolnější proti povodním i proti suchu. Nezbytným požadavkem navrhovaných opatření je jejich komplexnost, zahrnující jak přírodě blízká opatření, tak i technická opatření na zemědělském půdním fondu i v lesích.

MAS Sdružení SPLAV – IROP – Sociální služby a komunity – investice VI

homeless-857699__340

Dotace na nákup zařízení a vybavení, nákup automobilu, stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

MAS Sdružení SPLAV-IROP-Ekologická a bezpečná doprava VI.

family-774301__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Královédvorsko – IROP- Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb VI

stair-lift-1796216__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika -CZ/2021/13

laboratory-385349__340

Dotace je určena na projekty přeshraniční spolupráce v oblasti kvalitního životního prostředí. Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

46. výzva-ZS ITI-Pardubice-SC 1.2 Cyklodoprava IX

cyclists-885609_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS Hornolidečska, z.s. – IROP – Vzdělávací infrastruktura II.

child-865116__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Kreativní Evropa – MEDEA – European co development

camera-1867184__340

Dotace na podporu producentské a scenáristické přípravy audiovizuálních děl.

Dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem

shutterstock_55698064.jpg

Hlavním cílem je finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku, podpora krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území SMÚ či v rámci významné reprezentace i mimo území města.

Kreativní Evropa – MEDIA – Markets, Networking

agreement-3489902__340

Podpora pro filmové trhy, koprodukční fóra a další aktivity propagující evropská audiovizuální díla, určené primárně pro profesionály (B2B).