Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Město Jablonec nad Nisou – Dotace na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy

spot-862274__340

Neinvestiční podpora sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem a působících svojí činností v Jablonci nad Nisou, týkající se pravidelné celoroční činnosti a systematické přípravy svých členů s upřednostněním činností s dětmi a mládeží do 18ti let.

Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje

bus-2460482_960_720

Hlavní záměrem dotačního programu „Podpora rekreační dopravy“ je rozšíření nabídky dosavadních služeb rekreační přepravy turistů, zkvalitnění stávajících služeb či jejich stabilizace a posílení udržitelnosti a dále také marketingová podpora nově vzniklých záměrů rekreační dopravy.

Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení v Jihomoravském kraji

building-414408__340

Dotační program je zaměřen na přípravu i realizaci staveb, případně na opravy a rekonstrukce již stávajících objektů nebo na přestavbu domů s alespoň 4 byty, určenými pro bydlení osob v nepříznivé sociální a zdravotní situaci.

MAS Horní Pomoraví – programový rámec PRV

redwood-national-park-1587301__340

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Příspěvek na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina

monitor-2728120__340

Dotace na podporu zvýšení úrovně IT vybavenosti organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Praha 2 – Dotační program pro oblast kultury na rok 2022 a 1. čtvr. 2023

Conductor directing symphony orchestra with performers on background.

Dotace na podporu činnosti kulturních organizací, spolků či jiných subjektů, které působí na území městské části Praha 2, přispívají k rozvoji kulturního života a ochraně kulturně-historického dědictví.

Praha 2 – Dotační program na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže

basketball-1474505_960_720

Dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na veřejně prospěšné projekty na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže.

Praha 2 – Dotační program na podporu prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality

startup-593344__340

Program je zaměřen na podporu preventivních aktivit v dané oblasti na Praze 2.

Praha 2 – Dotační program na podporu prevence kriminality

istockphoto-1133835310-170667a

Dotace na podporu preventivních aktivit v dané oblasti na Praze 2.

Městys Lomnice – Dotační program – Domácí čistírny odpadních vod

stream-341710__340

Dotace na výdaje spojené se stavbou malé DČOV vybudované pro čištění a následné vypouštění vyčištěných splaškových odpadních vod z budov určených k trvalému bydlení, nacházejících se na území Lomnice nebo místních částí Brusná, Řepka a Veselí, kde není možné se připojit na kanalizační síť ústící do centrální ČOV v Lomnici.