Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

ČRA – Zlepšení zdravotních a sociálních služeb pro osoby potřebující dlouhodobou péči na obou březích Dněstru

fortress-945789__340 (1)

Záměrem dotační výzvy je zajistit realizaci projektu Zlepšení zdravotních a sociálních služeb pro osoby potřebující dlouhodobou péči na obou březích Dněstru v šíři a rozsahu stanoveném smlouvou mezi EU, GIZ a ČRA.

OPZ – 006 – PRO – Prorodinná opatření – MAS Šumperský venkov

kids-1093758__340

Dotace na podporu tvorby nových a zkvalitnění současných služeb, které pomáhají pracujícím rodičům s péčí o děti, usnadňují dřívější návrat do profesního života (ať už formou celého nebo částečného úvazku), a zabraňují sociálnímu vyloučení rodičů malých dětí.

OPZ – 005 – SS – Sociální služby – MAS Šumperský venkov

business-3560932__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou.

OPZ- 004 – ZAM-Zaměstnanost-MAS Šumperský venkov

napoli-bread-1614188__340

Cílem výzvy je systematické řešení vyšší nezaměstnanosti na venkově s důrazem na navýšení počtu pracovních míst v regionu, podpora rekvalifikace, poradenství a průběžná motivace lidí k práci a snaha o zlepšení pozice na trhu práce i u obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva.

Dotační řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb

hand-in-hand-1686811__340

Dotace je poskytována na podporu sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami.

Dotační řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence

family-3062249__340

Dotace na poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území Pardubického kraje v období od 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021.

OP VVV – Výzva č. 02-18-053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

microscope-275984__340

Realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

2. Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně II

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů).

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora vývoje – Jednotlivé produkty

camera-1867184__340

Dotace na podporu producentské a scenáristické přípravy audiovizuálních děl je určena nezávislým produkčním společnostem s omezenou finanční kapacitou, které chtějí investovat do vývoje jednoho projektu, ale mají již za sebou alespoň jedno vyprodukované a distribuované dílo.

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora online distribuce

business-3152586__340

Cílem podpory online distribuce je podpora marketingu, brandingu a distribuce evropských audiovizuálních děl na VoD platformách, podpora spolupráce evropských VoD platforem a podpora inovativních strategií a online nástrojů pro distribuci a propagaci evropských audiovizuálních děl.