Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Město Chotěboř – Dotační program v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury, ostatní zájmové činnosti, památkové péče a požární ochrany

concert-971027__340

Dotace poskytované  městem Chotěboř v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury, ostatní zájmové činnosti, památkové péče a požární ochrany.

Obec Velichovky – Dotační program – Sportovní, kulturní , vzdělávací a jiné aktivity pro veřejnost na rok 2022

runner-888016__340

Dotace na podporu konání jak tradičních a osvědčených akcí, tak akcí nových, které jsou určeny široké veřejnosti a které umožňují její kulturní a sportovní vyžití (zejména dětí a mládeže).

Město Slavkov u Brna – Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb pro rok 2022

hand-2906458_960_720

Dotace na podporu činností subjektů působících v oblasti sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  a zařazených do minimální sítě sociálních služeb ORP Slavkov u Brna na rok 2022, případně subjektů v minimální síti jiné ORP poskytujících občanům správního obvodu ORP Slavkov u Brna péči (službu),  která není v regionu dostupná.

Grant na projekt z programu MAS svatého Jana z Nepomuku STARTÉR 2021

startup-593344__340

Dotace na podporu projektů mladých, které si sami navrhnou a které mají pozitivní dopad na své okolí (přispějí k řešení místních problémů a potřeb, obohatí komunitní život v obci, podpoří rozvoj kultury a volnočasových aktivit, budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, dobrovolnictví, vzdělávání, spolupráci apod.).

MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.–IROP–Zvyšování kvality škol V

kids-2835430__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

OP ŽP – 158. výzva – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.2 – Posílit biodiverzitu

environmental-protection-326923__340

Cílem tohoto programu je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.-IROP-Bezpečnost dopravy V

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Město Prostějov – Program na podporu sportovní činnosti

olympic-swimming-pool-1185774__340

Dotace na podporu pohybových sportovních aktivit občanů statutárního města Prostějova a finanční podpora rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti sportu na území statutárního města Prostějova.

Moravskoslezský kraj – Dotační program na podporu rozvoje zdravotní části multidisciplinárních terénních týmů v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním

shutterstock_154772753.jpg

Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA – IROP – Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízeních

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.