Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

4. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – Sociální služby a sociální začleňování I. (OPZ)

lifebelt-160144__340

Dotace na vytvoření nových a zkvalitněn stávajících služeb, zázemí a programů zaměřených na pomoc cílovým skupinám, které čelí sociálnímu vyloučení nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy.

3. Výzva MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – Podpora zaměstnanosti I. (OPZ)

action-2277292__340

Dotace na rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce, individuální poradenství a na vytváření nových pracovních míst.

Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb I. – MAS Rokytná, o.p.s. – OPZ

house-1407562_960_720

Dotace na rozšíření využití kvalitních sociálních služeb a dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob, komunitní sociální práce a komunitních center.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro bezpečnou dopravu

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora komunitních center

adult-3368246_960_720

Dotace na rozvoj komunitních center poskytujících jednu a více sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

MŠMT – dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství

imac-1999636__340

Cílem výzvy je podpořit digitalizaci administrativních činností veřejných vysokých škol v České republice.

Pardubice – dotační program na podporu sportu

start-1590051__340

Podpora na zajištění a zkvalitnění sportovní činnosti sportovních organizací, podpora zapojení veřejnosti do sportovního života v Pardubicích a umožnění kvalitní propagace sportovních organizací.

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport – v Olomouckém kraji v roce 2019

5586

Dotační program na podporu přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech je možné žádat o finanční podporu zejména na systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji.

Podpora celoroční sportovní činnosti – v Olomouckém kraji v roce 2019

football-1419954__340

Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji.

Výzva MAS Ploština – Sociální služby – I – OPZ

help-164755__340

Dotace na zajištění kvalitní a dostupné sociální služby, poskytované jak pobytovou, ambulantní tak terénní formou.