Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

MAS LEADER – Loucko, z.s.- OPŽP- Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

daffodil-3349706__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů).

MAS LEADER – Loucko, z.s.- OPŽP-Realizace přírodě blízkých opatření

frog-3312038__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.).

6. výzva Mladoboleslavský venkov – IROP – Bezpečná doprava II.

bike-775799__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

9. výzva – MAS Podlipansko – IROP – 1.1 Doprava

family-774301__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s označením C8a, b, C9a,b nebo C10 a, b, sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

15. výzva MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociálního podnikání

pasta-1051611__340

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

14. výzva MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury – sociální bydlení

house-1407562_960_720

Dotace na sociální bydlení, pořízení a rekonstrukce/regenerace bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Brdy-Vltava – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů).

MAS Brdy-Vltava – OPŽP – Protierozní opatření

autumn-2242958__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.).

6. výzva MAS Brána Brněnska, z.s. – IROP – Dopravní infrastruktura

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Olomoucký kraj – Podpora sportovních akcí

volleyball-team-1561544__340

Z dotačního titulu Podpora sportovních akcí je možné žádat o finanční podporu na organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje.