Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Výzva MAS Slavkovské bojište pro operaci 19.2.1. v PRV

cheese-21824__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Lípa pro venkov – IROP – Vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace na školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.

MAS Krajina srdce – IROP- Investice do sociálních služeb

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Jihozápad – IROP – Bezpečnost dopravy

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Krajina srdce – IROP – Rozvoj hromadné dopravy

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

SFŽP ČR – Výzva č. 1 „Rago“ – financováno z Norských fondů 2014–2021

environmental-protection-326923__340

Dotace na zlepšování celkového stavu životního prostředí v ekosystémech a podporu ohrožených druhů rostlin a živočichů.

SFŽP ČR – Výzva č. 3B „Trondheim“ – financováno z Norských fondů 2014–2021

shutterstock_153095855.jpg

Dotace na pilotní a demonstrační projekty, jejichž výsledkem je snížení obsahu léčiv a hormonů (včetně jejich metabolitů) v odpadních vodách před jejich vypuštěním do recipientu nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.

MAS Jihozápad – Programový rámec PRV

shutterstock_154867409.jpg

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MZe – 20.E. – Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků

calf-362170__340

Dotace na zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků.

Projekt Edhouse pomáhá

shutterstock_155208767.jpg

Otevřená výzva organizacím působícím v Olomouckém a Zlínském okrese, které mají nápad, anebo již podnikají vzdělávací aktivity pro děti a mládež.