Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

MAS Mezilesí, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

daffodil-3349706__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MAS Mezilesí, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES

autumn-2242958__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Město Plzeň Čtyřletý dotační program na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2020-2023

puppet-1004568_960_720

Projekt „Živá ulice“ by měl být originální letní kulturní událostí města, a to zejména prostřednictvím kulturní animace ve veřejném prostoru. Plzeň se v rámci projektu stane komunitním prostorem určeným pro setkávání občanů a návštěvníků města s cílem oživení centra města pouliční produkcí v rámci podpory a posílení identifikace obyvatel s „jejich“ městem.

MAS POLIČSKO z.s. – OP Z – Podpora zvýšení zaměstnanosti na Poličsku – O CLLD 14 – II.

pottery-1139047__340

Dotace na podporu zaměstnanosti, rozvinutí spolupráce místních aktérů v oblasti zaměstnanosti, přiblížení pomoci nezaměstnaným a dalším osobám (vč. neaktivních). Podpořit flexibilní formy zaměstnání, prostupné zaměstnávání, usnadnit získávání pracovních návyků a zkušeností jak dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům, tak dalším znevýhodněným skupinám nezaměstnaných.

MAS POLIČSKO z.s. – OP Z – Sociální služby a sociální začleňování – O CLLD 13-II.

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na podporu dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.

MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ –IROP– 1.výzva MAS -Bezpečnost dopravy I

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Český Západ – OPŽP – Sídelní zeleň – I

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

Město Karlovy Vary – 40. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb III.“

wheelchair-749985__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Město Karlovy Vary – 41. Výzvy pro předkládání projektových záměrů­ „Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel IV.“

aying-884351__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Město Karlovy Vary – 46. Výzvy pro předkládání projektových záměrů Nízkoemisní vozidla IV.

bus-stop-384617__340

Dotace na pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu.