Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

MPO – 2G – 2 – Zpracování územní energetické koncepce

wormhole-739872__340

Předmětem dotace je zpracování územní energetické koncepce.

MF – Výzva č. 1/2021- Dotace z podprogramu 298D2460 – Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ze SR

road-220058__340

Podpora státu je zaměřena na úhradu části výdajů krajů na výkupy zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy.

Program na materiální podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu město Kolína

Dotace na podporu organizací, které se soustavně a pravidelně během roku zabývají mimoškolní činností dětí a mládeže na území města Kolína.

44. výzva-IPRÚ-Zlín-SC 1.2-Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby V.

metro-station-398840__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

MF ČR – Program Spravedlnost – Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

business-3560932__340

Cílem výzvy je vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody, a to jak osob propuštěných po vykonání celého trestu odnětí svobody, tak osob, které byly z výkonu trestu propuštěny podmíněně.

Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO

drop-3698073__340

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních činností nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje, dobrovolných svazků obcí (pokud je projekt v souladu s předmětem činnosti DSO) a škol. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí.

MAS – Partnerství Moštěnka – IROP – Sociální služby II

business-3560932__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

22. výzva ZS ITI Ostrava-IROP- Sociální podnikání II

napoli-bread-1614188__340

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje

beach-volleyball-2657680_960_720

Cílem programu je zkvalitnění sportovní přípravy mládežnických reprezentantů ČR působících ve sportovních oddílech v regionu Olomouckého kraje.

MZe – Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem

soybean-field-1610754__340

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.